Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Toelichting mutaties in reserves

Toelichting mutaties in reserves

De opgenomen onttrekkingen uit de reserves zijn besteed aan bovenwijkse voorzieningen voor enerzijds de herinrichting van de plantvakken Hoofdstraat Kesteren (jaarschijf 2020) en anderzijds de herinrichting van het dr. M. van Drielplein in Ochten (vanaf jaarschijf 2021).

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016