Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Omgevingsdienst Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Een gezonde, veilige, leefbare en duurzame leefomgeving (overeenkomstig de programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Rivierenland).

Vergunningverlening
Afhandelen van aanvragen omgevingsvergunningen binnen de wettelijke termijnen en het beoordelen van meldingen op juistheid en volledigheid.
1.   tijdige en geïntegreerde vergunningen
2.   voldoen aan inhoudelijke kwaliteit
3.   bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities
4.   uitvoeren werkafspraken

Toezicht en handhaving
Een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften, dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zo goed mogelijk worden bevorderd.
1.   uitvoeren jaarprogramma (werkprogramma) en projecten ketentoezicht
2.   efficiënt proces van toezicht en handhaving
3.   toezichtplannen en brancheanalyses als basis voor toezicht
4.   verbeteren professionaliteit toezichthouders
5.   piket neemt in belang toe
6.    meer strafrechtelijke aanpak naast bestuurlijk bestraffend optreden

Advisering
Verstrekken van advies op het gebied van geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid en afhandelen van handhavings-, bezwaar- en beroepszaken overeenkomstig het regionale VTH beleid, binnen de gestelde termijnen en overeenkomstig de afgesproken kwaliteit.
1.   realiseren van de werkprogramma
2.    adviseren vanuit de 'Omgevingswet gedachte'
3.   verbinding blijven zoeken met opdrachtgever en portefeuillehouders
4.   doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen

Stelseltaken/ketentoezicht
Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor ketentoezicht (asbest- en grondstromen, afval en afvalstromen). De Gelderse uitvoering van ketentoezicht samen met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners landelijk op de kaart zetten.
1.   zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren. Maken van risicoanalyses
           en het stellen van prioriteiten in de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond, E-waste en
           synthetische drugs.
2.   gericht nader onderzoek doen naar risicobedrijven in de risicovolle ketens.
3.   kunnen optreden bij gegrond vermoeden. Door handhaving malafide ketenactoren
           aanpakken.
4.   samenwerking met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en de ketenpartners.

Ontwikkelingen?

Kwaliteit
Vanaf 2016 heeft de ODR invulling gegeven aan de kwaliteitscriteria (Verordening Kwaliteit). Hiermee is geborgd, dat de ODR zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende kennis, kunde en geschoold personeel in huis heeft, krijgt en houdt. In 2020 wordt verder gewerkt aan het inhoudelijk verbeteren van de werkzaamheden.

Nieuwe vormen van toezicht
Het risico- en informatie-gestuurd toezicht wordt verder doorontwikkeld. Er worden steeds meer brancheanalyses opgesteld, die steeds meer bepalend worden voor de uitvoering van het toezicht. Dit geldt zowel voor de aard als de frequentie van de controles. Ketentoezicht (milieucriminaliteit en calculerend gedrag in de afvalstoffenketens) vragen steeds meer aandacht. Het gaat hierbij om gedrag, waarbij sprake is van geldelijk gewin, grote milieuschade en ondermijning (een stelseltaak van de ODR voor de hele provincie Gelderland).

Bedrijfsvoering

In 2019 hebben opdrachtgevers en de ODR samen bezien of de huidige missie en visie van de ODR bijstelling behoeft. Afhankelijk van de uitkomsten worden in 2020 eventuele wijzigingstrajecten gestart.
Ook in 2020 wordt blijvend ingezet op de verdere verbetering van de verantwoordingsrapportages om de deelnemers aan de ODR continu beter te informeren.

Omgevingswet
In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De ODR bereidt zich daar (deels) samen met de deelnemende gemeenten op voor.

Piket

De belasting op de invulling van pikettaken neemt toe. Vooral de toename van het aantal dumpingen van synthetisch drugsafval en asbest zijn zorgwekkend gezien de risico's en de kosten.

Privatisering Bouwtoezicht
De ontwikkelingen rondom de privatisering van het Bouwtoezicht kunnen er toe leiden, dat een deel van de bouwplantoetsing buiten het publieke domein wordt verricht. De verschuiving van deze werkzaamheden naar de private markt zal voor de ODR betekenen, dat het huidige werkaanbod deels verplaatst wordt naar buiten de ODR. Verwacht wordt, dat de invoering van de privatisering gelijk met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 plaatsvindt. Over de gevolgen hiervan informeert en adviseert de ODR de deelnemers.

Klantgerichtheid

De resultaten van het in 2019 uitgevoerde project Klantgerichtheid worden in 2020 opgeleverd (gedegen visie op klantgerichtheid, verbetering van schriftelijke communicatie en telefonische bereikbaarheid, face to face communicatie en verbreding van het klanttevredenheidsonderzoek).