Begroting 2020

C: Het overzicht van lasten en baten per taakveld

Lasten per programma/ taakveld

2020

2021

2022

2023

** Burgerzaken

778.529

809.029

809.029

809.029

** Bestuur

1.835.610

1.751.118

1.748.712

1.756.494

*** BESTUUR EN DIENSTVERLENING

2.614.139

2.560.147

2.557.741

2.565.523

** Crisisbeheersing en brandweer

1.636.983

1.634.819

1.634.819

1.622.348

** Openbare orde en veiligheid

438.943

438.943

438.943

438.943

*** OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

2.075.926

2.073.762

2.073.762

2.061.291

** Wonen en bouwen

542.125

512.125

512.125

362.125

** Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

872.473

759.640

749.879

749.879

** Ruimtelijke ordening

887.285

887.285

887.285

887.285

** Begraafplaatsen en crematoria

303.030

302.673

302.317

302.317

** Milieubeheer

1.903.844

1.908.844

1.900.844

1.900.844

** Afval

1.948.026

1.948.026

1.948.026

1.948.026

** Riolering

1.596.674

1.650.923

1.745.460

1.771.097

** Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.499.108

1.448.408

1.448.408

1.448.408

** Cultureel erfgoed

93.969

93.969

93.969

93.969

** Openbaar vervoer

129.563

129.563

129.563

129.563

** Verkeer en vervoer

3.167.777

2.769.398

2.821.861

2.836.501

** Beheer overige gebouwen en gronden

400.450

374.285

363.537

363.537

*** fYSIEKE LEEFOMGEVING

13.344.325

12.785.140

12.903.276

12.793.553

** Economische promotie

147.082

97.063

97.044

97.044

** Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

48.904

48.904

48.904

48.904

** Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.929.637

2.427.714

1.004.410

1.004.410

** Economische ontwikkeling

179.325

179.325

179.325

179.325

*** ECONOMIE

4.304.948

2.753.006

1.329.683

1.329.683

** Volksgezondheid

1.045.866

1.022.923

1.023.282

1.023.668

** Geëscaleerde zorg 18-

936.819

936.819

936.819

936.819

** Geëscaleerde zorg 18+

244.231

244.231

244.231

244.231

** Maatwerkdienstverlening 18-

5.473.912

5.488.748

5.499.273

5.510.764

** Maatwerkdienstverlening 18+

507.871

509.831

510.920

512.073

** Maatwerkvoorziening (WMO)

739.962

739.962

739.962

739.962

** Arbeidsparticipatie

436.916

409.426

409.426

409.426

** Begeleide participatie

3.834.264

3.761.191

3.661.680

3.701.885

** Inkomensregelingen

5.433.477

5.433.477

5.433.477

5.433.477

** Wijkteams

957.855

957.855

957.855

957.855

** Samenkracht en burgerparticipatie

1.087.968

1.095.475

1.095.335

1.095.335

*** WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

20.699.141

20.599.938

20.512.260

20.565.495

** Media

383.644

383.644

383.644

383.644

** Cult.presentatie, -productie en -partic.

269.886

238.469

236.351

236.351

** Sportaccommodaties

1.235.000

1.168.086

1.163.498

1.163.498

** Sportbeleid en activering

309.099

308.932

308.766

308.766

** Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.601.456

1.587.103

1.587.299

1.587.299

** Onderwijshuisvesting

1.321.786

1.381.769

1.363.495

1.363.453

** Openbaar basisonderwijs

235.490

235.505

235.519

235.519

*** ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

5.356.361

5.303.510

5.278.574

5.278.532

** Overige baten en lasten

172.557

372.557

572.556

772.556

** Belastingen overig

70.646

70.646

70.646

70.646

** OZB niet-woningen

52.133

52.133

52.133

52.133

** OZB woningen

291.477

291.477

291.477

291.477

** Treasury

99.064

134.568

110.015

50.167

** Overhead

7.039.052

7.001.303

7.067.767

7.117.913

*** ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

7.724.928

7.922.684

8.164.594

8.354.892

**** PROGRAMMA'S

56.119.768

53.998.186

52.819.890

52.948.968

**** Stortingen (+) en onttrekkingen (-)

1.976.279

1.480.960

**** Resultaat van baten (+) en lasten (-)

310.473

182.004

79.797

132.403

***** Totaal lasten

58.406.520

55.661.150

52.899.687

53.081.371

Baten per programma / taakveld

2020

2021

2022

2023

** Burgerzaken

334.591-

334.591-

334.591-

334.591-

*** BESTUUR EN DIENSTVERLENING

334.591-

334.591-

334.591-

334.591-

** Crisisbeheersing en brandweer

** Openbare orde en veiligheid

22.032-

22.032-

22.032-

22.032-

*** OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

22.032-

22.032-

22.032-

22.032-

** Wonen en bouwen

1.139.384-

1.037.953-

997.953-

997.953-

** Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

822.832-

709.999-

700.238-

700.238-

** Ruimtelijke ordening

485.692-

485.692-

485.692-

485.692-

** Begraafplaatsen en crematoria

297.024-

297.024-

297.024-

297.024-

** Milieubeheer

** Afval

2.138.000-

2.138.000-

2.138.000-

2.138.000-

** Riolering

2.203.117-

2.462.151-

2.151.160-

2.176.797-

** Openbaar groen en (openlucht) recreatie

177.209-

177.209-

177.209-

177.209-

** Cultureel erfgoed

0

0

0

0

** Openbaar vervoer

68.100-

68.100-

68.100-

68.100-

** Verkeer en vervoer

85.168-

85.168-

85.168-

85.168-

** Beheer overige gebouwen en gronden

59.977-

59.977-

59.977-

59.977-

*** fYSIEKE LEEFOMGEVING

7.476.504-

7.521.274-

7.160.522-

7.186.159-

** Economische promotie

** Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.269-

3.269-

3.269-

3.269-

** Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.765.164-

2.283.480-

860.416-

860.416-

*** ECONOMIE

3.768.433-

2.286.749-

863.685-

863.685-

** Volksgezondheid

** Maatwerkdienstverlening 18+

150.000-

150.000-

150.000-

150.000-

** Inkomensregelingen

4.242.328-

4.242.328-

4.242.328-

4.242.328-

*** WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

4.392.328-

4.392.328-

4.392.328-

4.392.328-

** Cult.presentatie, -productie en -partic.

55.404-

55.404-

55.404-

55.404-

** Sportaccommodaties

683.822-

683.822-

683.822-

683.822-

** Sportbeleid en activering

24.922-

24.922-

24.922-

24.922-

** Onderwijsbeleid en leerlingzaken

618.012-

618.012-

618.012-

618.012-

*** ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

1.382.160-

1.382.160-

1.382.160-

1.382.160-

** Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

32.121.652-

32.780.021-

32.776.731-

33.823.818-

** Overige baten en lasten

** Belastingen overig

1.696.805-

1.696.805-

215.845-

215.845-

** OZB niet-woningen

1.484.042-

1.453.851-

1.424.775-

1.396.279-

** OZB woningen

3.330.398-

3.264.070-

3.199.789-

3.133.285-

** Treasury

91.173-

91.173-

91.173-

91.173-

** Overhead

73.442-

38.336-

38.336-

38.336-

*** ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN

38.797.512-

39.324.256-

37.746.649-

38.698.736-

**** PROGRAMMA'S

56.173.560-

55.263.390-

51.901.967-

52.879.691-

**** Stortingen (+) en onttrekkingen (-)

2.232.960-

397.760-

997.720-

201.680-

***** Totaal baten

58.406.520-

55.661.150-

52.899.687-

53.081.371-