Begroting 2020

A: Het overzicht baten en lasten en de toelichting

A: Het overzicht baten en lasten en de toelichting