Begroting 2020

Voorwoord van het college

Geachte gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 aan. Met deze begroting geven wij voor het tweede jaar in deze coalitieperiode 2018-2020 inhoud aan ons coalitieprogramma ‘Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving’ en het uitvoeringsprogramma. In deze begroting staan onze beleidsvoornemens, is de financiële vertaling daarvan voor het jaar 2020 opgenomen en geven wij een financiële doorkijk naar de jaren 2021 tot en met 2023.

Financieel duurzame en gezonde gemeente
In overeenstemming met artikel 189 van de Gemeentewet moet u erop toezien dat de begroting reëel en structureel in evenwicht (sluitend) is. Wij moeten u een reëel en structureel sluitende begroting 2020 en een meerjarenraming 2021-2023 aanbieden ter vaststelling. Met deze begroting voldoen wij aan deze wettelijk gestelde eisen.

Hoofdlijnen financiële positie gemeente Neder-Betuwe

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Geraamd resultaat bestaand beleid

279

-38

-264

-154

-146

Nieuw beleid conform kadernota

-174

75

-34

-22

Nieuw beleid na kadernota

-98

8

109

36

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

279

-310

-182

-80

-132

Het overzicht hoofdlijnen financiële positie is zo opgebouwd:

 1. Onder het geraamd resultaat bestaand beleid zijn de financiële veranderingen van het vastgestelde beleid tot en met eerste bestuursrapportage 2019 opgenomen;
 2. Onder het nieuw beleid conform kadernota zijn de financiële veranderingen opgenomen zoals verwerkt in de kadernota 2020-2023;
 3. Onder nieuw beleid na kadernota zijn de financiële veranderingen opgenomen, die zijn ontstaan na de kadernota 2020-2023.

Economisch zit het tij mee. Onze financiën zijn op orde. De begroting is meerjarig sluitend. Het weerstandsvermogen ligt in 2020 op 1,9 en is daarmee ruim voldoende. Wel moeten wij waakzaam blijven, aangezien wij te maken hebben met fluctuerende uitkeringen van het rijk, grote risico's op ons af zien komen in het sociaal domein en de mogelijk negatieve gevolgen gaan ondervinden van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarbij kunt u denken aan het niet of uitsluitend in aangepaste vorm doorgaan van beoogde ruimtelijke ontwikkelingen en vertragingen of zelfs uitstel als gevolg van de benodigde extra onderzoekslasten.

Daarnaast volgen wij de door het rijk ingezette herijking van de algemene uitkering op de voet. Door het Rijk is aangegeven dat de herverdeeleffecten van deze herijkt zichtbaar zullen worden in de meicirculaire 2020.
De strikt toegepaste begrotingsdiscipline in de afgelopen jaren en de alerte reactie op nieuwe ontwikkelingen en risico's heeft ervoor gezorgd, dat onze financiën op orde zijn, wat een positieve invloed op onze vermogenspositie heeft gehad.

Dit is de tweede begroting binnen de nieuwe raadsperiode na de verkiezingen in 2018. Een periode waarin onze ambities onverminderd hoog blijven. Een solide financiële positie is niet alleen noodzakelijk om nu en in de toekomst onze ambities waar te blijven maken, maar is zeker ook beslissend voor de zelfstandigheid van onze gemeente. De in het verleden noodzakelijke financiële pas op de plaats heeft ervoor gezorgd, dat we als Neder-Betuwe de zaken financieel goed op orde hebben. De solide financiële basis is essentieel gebleken om de noodzakelijke stappen vooruit te zetten in de komende jaren. Om deze stappen te blijven zetten, kijken wij hoe wij de samenwerking met andere gemeenten kunnen intensiveren en zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van subsidiegelden van hogere overheden, bedrijven en overige instellingen.

In deze begroting zijn veel doelen uit het nieuwe coalitieprogramma opgenomen in een financieel solide en toekomstgerichte begroting en meerjarenraming. We streven er naar om samen met onze inwoners te zorgen voor het behoud van een schone, veilige en prettige leefomgeving, die kansen en voorzieningen biedt voor alle inwoners. De begroting is een vertaling en financiële onderbouwing van alle activiteiten, die wij samen met de samenleving opzetten om onze maatschappelijke doelen te bereiken en onze voorzieningen in de dorpen te behouden.
Het coalitieprogramma is (vanzelfsprekend) bepalend voor de inhoud van onze begroting en meerjarenraming. Al het nieuwe beleid zoals opgenomen in de kadernota 2020-2023 is in deze begroting verwerkt.
Wij gaan de komende jaren onder andere meer geld uitgeven aan:

 • 75 jaar bevrijding
 • Inzet Legitiem voor inventarisatie van adressen voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • Veiligheidsstrategie Oost-Nederland
 • Voorbereiding rondwegen (Opheusden en Ochten)
 • Herinrichting dr. M. van Drielplein in Ochten en plantvakken Hoofdstraat in Kesteren
 • Niet vergunning gebonden toezicht en handhaving
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Realisatie skatepark op multifunctionele sportaccommodatie
 • Verduurzaming openbare verlichting
 • Ambulantisering en door-decentralisatie GGZ (Beschermd wonen)
 • Voorkomen van eenzaamheid
 • Voorlichting over vaccineren
 • Eerste inrichting Onderwijsleerpakket
 • Veranderingsopgave wet inburgering
 • AED's
 • I&A programmagids
 • Privacy officer
 • Traineeship Regio Rivierenland

Ook wordt in deze begroting het verlagen van de belastingdruk voor onze inwoners voortgezet. Wij laten de Onroerende Zaak Belasting ook in 2023 jaarlijks met 2% dalen. Ook worden er plannen gemaakt om de ontvangen precariobelasting weer terug te geven aan de burgers.

U staat aan de vooravond van het vaststellen van de begroting. Een begroting die vol staat met allerlei ambities om maatschappelijke doelen voor de gemeente Neder-Betuwe te verwezenlijken. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst, waarin wij deze ambities - zoveel als mogelijk samen met onze inwoners - kunnen gaan waarmaken. De genoemde ambities en resultaten kunnen niet gehaald worden zonder de loyale inzet van onze medewerkers. Wij wensen hen veel arbeidsvreugde en perspectief binnen onze organisatie. Een goede en open sfeer, maar ook wederzijds vertrouwen dragen bij aan een prettige werkomgeving.
Wij hopen, dat we allen de kracht en wijsheid mogen ontvangen om onze gemeente dienend te besturen ten goede van onze inwoners. Er komen veel (complexe) zaken op ons af en dat vraagt veel van onze inzet en verantwoordelijkheid, zowel van het college als van de raad. Ook in het komende jaar zien we uit naar een goede samenwerking om met elkaar te bouwen aan een betrokken, vitale, initiërende en ondernemende samenleving.
Uw raad mag zich in het werk gesteund weten door het besef, dat velen u wijsheid toewensen en met ons om kracht en Gods zegen voor u bidden.”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe,

De secretaris,   De burgemeester,

mr. G.S. Stam              A.J. Kottelenberg