Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Casterhoven

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

De locatie Casterhoven voorziet in een behoefte aan nieuwbouwwoningen binnen onze gemeente.

  • Casterhoven is de grootste uitbreidingslocatie. In totaliteit worden er circa 550 woningen gebouwd. Dat gebeurt door de uitgifte van bouwrijpe kavels en grondgebonden woningen, die grotendeels projectmatig worden gerealiseerd. De ambitie is om de uitvoeringsagenda te versnellen om te kunnen voldoen aan de steeds verder toenemende vraag naar nieuwbouwwoningen.

Ontwikkelingen?

Het deel ten oosten van de Hoofdstraat bevindt zich in de afrondende fase. De laatste kavels worden verkocht en de gronden worden bouw- en woonrijp gemaakt. Aan de westzijde van de Hoofdstraat worden het bedrijventerrein en de laatste fase ten aanzien van woningbouw voorbereid.

In de toekomst wordt gekeken naar de gebiedsontwikkeling deel B West, ten westen van Casterhoven. In ruimtelijk perspectief en voor wat betreft ruimtelijke kwaliteit moet dit een passende aansluiting krijgen met de laatste fase ten aanzien van woningbouw in Casterhoven