Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Afvalverwijdering Rivierenland (Avri)

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Maximaal 75 kilo restafval per inwoner in 2020

In 2020 werkt Avri samen met de acht gemeenten aan het terugdringen van het restafval in de regio Rivierenland. Ook voert ze de taken rondom de inzameling en verwerking van afvalstoffen en grondstoffen uit binnen de kaders, die door de deelnemende gemeenten zijn vastgesteld. Volgens de begroting Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri 2020 wordt in dat jaar verwacht uit te komen op 60 kilo restafval per persoon. Hierdoor wordt minder CO2 uitgestoten en kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt. De regionale doelstellingen van de gemeenten van 75 kilo restafval per persoon in 2020  worden naar verwachting behaald.

Overige beleidsdoelstellingen:

 • voortzetten van het huidige dienstenpakket, waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid (omgekeerd inzamelen) voor een verschuiving in de omvang van diensten zorgt. Avri legt daarbij de focus op de inzameling van grondstoffen en vermindert de service op restafval.
 • optimalisatie van de brengvoorziening bij de milieustraat.
 • Ontwikkeling flankerend beleid:
  • nauwkeurig volgen van de effecten van het nieuwe afvalbeleid waar het gaat om scheidingsresultaten, vervuiling, zwerfafval en maatregelen en mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen.
  • aanbieden inzameling van incontinentiemateriaal als plustaak.
  • onderzoek doen om bewoners te ondersteunen o.a. groente- en fruitafval makkelijker te scheiden.
  • onderzoeken van inzameling van afvalstromen bij scholen om die meer te ondersteunen in het scheiden van afval en onderzoeken of dit in het basispakket van dienstverlening aan scholen ondergebracht kan worden.
 • doelgerichte communicatie voor gedragsverandering van inwoners in het beter scheiden en aanbieden van hun afval.
 • proactief inspelen op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven faciliteren (de gemeente als zich aanpassende organisatie).

Ontwikkelingen?

Hoogte afvalstoffenheffing

In de begroting GR Avri 2020 is geen rekening gehouden met ontwikkelingen, die in 2019 kunnen plaatsvinden en een effect kunnen hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Voor zover nu inzichtelijk gaat het om:

 • de kosten voor gescheiden inzameling en verwerking van incontinentiemateriaal (wordt aangeboden als plustaak).
 • extra projectbudget voor het nieuwe afvalbeleid (omgekeerd inzamelen).
 • een eventuele dividenduitkering vanuit Avri Realisatie B.V.

De definitieve vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing 2020 vindt eind 2019 plaats.