Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof
29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gezet door de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dit betekent concreet dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk zijn wanneer er 100% zekerheid is, dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op Natura2000 gebieden. Dit geldt zowel voor de gebruiksfase als de realisatiefase (omgevingsvergunningen).
Formeel kunnen er nu geen omgevingsvergunningen worden verleend zolang er geen oplossing is, omdat elke activiteit leidt tot een toename van stikstofdepositie. In overleg met de gemeente hanteert de Omgevingsdienst een pragmatische tijdelijke werkwijze. Voor kleine particuliere ontwikkelingen worden de vergunningen wel verleend. Voor overige aanvragen moet met een berekening aangetoond worden, dat er geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op een Natura2000 gebied.
Als er sprake is van een toename, is toestemming nodig van de provincie. Zij is het bevoegd gezag voor de Natura2000 gebieden. De provincie verleent momenteel geen toestemmingen. Het aantal verleende vergunningen zal door deze problematiek lager uitvallen dan is begroot. Dit heeft invloed op onze legesinkomsten.

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016