Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.1 Agro Business Centrum (ABC)

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Realisatie van het ABC.

 • Werken aan de planvorming en investeringsscenario’s voor de hoofdontsluiting van het ABC (als deel van de randweg/rondweg Opheusden).

           Weg tracés voor hoofdontsluiting van het ABC (ofwel de rondweg Opheusden) zijn in beeld. De keuze van de raad voor het voorkeurstracé is leidend voor de vervolgstappen in de planvorming en overige acties, die leiden tot het in procedure brengen van een (ontwerp) bestemmingsplan;

 • Werken aan de planvorming van volgende fasen van het ABC binnen de kaders van de Structuurvisie ABC.Voor fase 2 van het ABC en verder schetsen we de eerste stedenbouwkundige structuren. Deze bepalen mede de verhouding openbare ruimte en uit te geven meters en daarmee de planeconomische haalbaarheid ervan;
 • Opstellen van de Nota Kostenverhaal 2.0 voor de volgende fasen van het ABC voor inzicht in investeringen en dekking van realisatie van de nieuwe openbare ruimte, grondinbreng, plankosten;
 • Ontwikkeling en bouw van het Laanboomhuis samen met TCO.TCO en de gemeente ronden de contractuele afspraken af. Het bestemmingsplan voor de laanboomhuiskavel is vastgesteld. Inmiddels heeft TCO een aannemer en architect geselecteerd;
 • Uitgeven van de laatste gemeentegronden in fase 1 ABC in Opheusden als bedrijfskavel. Tussen de percelen van Handelsbedrijf Van Tuijl en Transportbedrijf Kegelaar resteert nog een bouwkavel van ruim 1,6 ha, die de gemeente uitgeeft als bedrijfskavel of opdeelt in twee bouwkavels. Gesprekken met geïnteresseerden lopen;
 • Inzetten op organische gebiedsontwikkeling van het ABC door de ontwikkeling van diverse bedrijfspercelen in eigendom van derden.

           Westelijk van de Pijenkampseveldweg liggen meer potentiële bedrijfskavels van derden.
           Met hen overleggen we over de gewenste verkaveling binnen de ABC-kaders.

Ontwikkelingen?

 1. Wegtracés voor de hoofdontsluiting van het ABC (ofwel de rondweg Opheusden) zijn in beeld. De keuze van de raad voor het voorkeurstracé van de rondweg is leidend voor de vervolgstappen in de planvorming en overige acties, die leiden tot het in procedure brengen van een (ontwerp) bestemmingsplan voor dit plandeel. De hoofdontsluiting (doortrekken Bomenlaan) moet echter ook zonder de rondweg Opheusden gerealiseerd (kunnen) worden;
 2. Voor fase 2 (en verder) van het ABC schetsen we de eerste stedenbouwkundige structuren. Deze bepalen mede de verhouding openbare ruimte en uit te geven meters en daarmee de planeconomische haalbaarheid ervan. Verkennende gesprekken met eigenaren in deze fase zijn gestart;
 3. Bij een faciliterende ontwikkelstrategie is een Nota Kostenverhaal 2.0 nodig om de investeringen van de gemeente te dekken (en te verhalen). Indien sprake is van een actieve grondpolitiek (bijv. ten behoeve van de rondweg) kan het kostenverhaal anderszins in de gronduitgifteprijs verwerkt worden en is een Nota 2.0 niet nodig;
 4. TCO en de gemeente ronden de contractuele afspraken voor het Laanboomhuis en de assortimentstuin af. Het bestemmingsplan voor de laanboomhuiskavel is inmiddels onherroepelijk. TCO heeft een aannemer en architect geselecteerd. Parallel hieraan lopen gesprekken met TCO over de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw naast het Laanboomhuis;
 5. Tussen de percelen van Handelsbedrijf Van Tuijl en Transportbedrijf Kegelaar ligt nog een bouwkavel van ruim 1,6 ha, die de gemeente uitgeeft als bedrijfskavel voor aan de laanboomteeltgerelateerde bedrijven. Gesprekken met geïnteresseerden lopen. Het bestemmingsplan voor deze kavel is in voorbereiding;
 6. Westelijk van de Pijenkampseveldweg liggen meerdere potentiële bedrijfskavels van derden. Met hen overleggen we over de gewenste verkaveling binnen de ABC-kaders. Eén van de eerste belangrijke stappen is het kunnen beschikken over de eigendommen waarover het wegtracé van de door te trekken Bomenlaan is geprojecteerd. Gesprekken met hen lopen.