Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.6 Wonen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Duurzame nieuwbouwwoningen in alle kernen voor alle doelgroepen

  • Aanwijzen van strategische locaties voor passende toekomstige woningbouw;
  • Regelmatig updaten van de Woningmarkt thermometer Neder-Betuwe;
  • De jaarlijkse prestatieafspraken met woningstichting SWB regelmatig afstemmen op de ontwikkelingen in de woningmarkt. Daarin ook aspecten van klimaat en duurzaamheid verankeren;
  • Uitrollen van het beleid huisvesting arbeidsmigranten;
  • Stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten;
  • Actualiseren van het Speelruimtebeleid.

Ontwikkelingen?

Updaten woonvisie
De bestaande woonvisie loopt tot en met 2020. Aankomend jaar gaan we een nieuwe woonvisie opstellen. De nieuwe woonvisie gaat in vanaf 2021 en wordt afgestemd met de Omgevingsvisie.