Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.2 Openbaar groen en Groenplan

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Openbaar groen moet in kwaliteit en kwantiteit de uitstraling van hét Europees laanboomcentrum vertolken.

 • Gereed maken van het Uitvoeringsprogramma Convenant met TCO;
 • Organiseren van betrokkenheid en onderlinge samenwerking van boomtelers, hoveniers, inwoners en onderwijsinstellingen bij aanleg, inrichting, efficiënt beheer en onderhoud van openbaar groen ter versterking van de kwaliteit van de leefomgeving;
 • Op peil houden kwaliteitsniveau van onderhoud van begraafplaatsen;
 • Monitoren beheer en onderhoud Avri op basis van het actuele werkprogramma (DienstVerleningsOvereenkomst of DVO);
 • Uitvoering geven aan het meerjaren-vervangingsplan gemeentelijke essen en bomenbeleid.
 • Inzetten op de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups.

Ontwikkelingen?

Uitvoering geven aan Convenant met TCO

Met Tree Center Opheusden (TCO) is in 2019 de uitvoeringsovereenkomst 'Samen sterk – samen groeien – samen groen' opgesteld. Hiermee wil het college bereiken, dat onze dorpen worden gezien als een etalage van het Europees laanboomcentrum. Dit wordt bereikt door de laanboomkwekers te betrekken bij de inrichting en het beheer van het openbaar groen.

In de uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende punten opgenomen:

 • Gemeente Neder-Betuwe koopt bomen in via TCO waarbij rekening gehouden wordt met het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin zijn de bestuurlijke beleidsdoelen met betrekking tot lokaal / regionaal inkopen opgenomen.
 • Beoordeling kwaliteit van te leveren bomen door een commissie van TCO.
 • TCO geeft informatie over soortkeuzes, geschikt voor de openbare ruimte.
 • TCO geeft informatie over ontwikkelingen op het gebied van bomen.
 • TCO neemt deel aan participatietrajecten van de gemeente als er sortimentkeuzes gemaakt moeten worden voor woonwijken, dorpskernen etc.
 • De samenwerking sluit aan op bestuurlijke beleidsdoelen van de gemeente Neder-Betuwe om de duurzaamheid te versterken.
 • Bij ongediertebestrijding in bomen van de gemeente (o.a. eikenprocessierups) werken beide samen om een goede aanpak van de problematiek te bewerkstelligen, waarbij beide belangen goed afgewogen worden.
 • TCO coördineert het schoonmaken van de wegen en het herstel van de bermen als het vuil worden het gevolg is van activiteiten op de boomkwekerijen.

Organiseren van betrokkenheid en onderlinge samenwerking van boomtelers, hoveniers, inwoners en onderwijsinstellingen bij aanleg, inrichting, efficiënt beheer en onderhoud van openbaar groen ter versterking van de kwaliteit van de leefomgeving

De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) geeft kaders om de inrichting van de openbare ruimte

in samenwerking met onze inwoners en stakeholders vorm te geven. De werkwijze van IVOR is eind 2018 voor het eerst geëvalueerd op basis van twee projecten: Vogelbuurt (Opheusden) en Bomenbuurt (Ochten). IVOR krijgt een vervolg in 2020 met nieuwe projecten uit de beheerplannen Groen, Wegen en Riolering (o.a. Oranjebuurt Dodewaard).

Op peil houden kwaliteitsniveau van onderhoud van begraafplaatsen
We hebben het beheer en onderhoud van al onze gemeentelijke begraafplaatsen voor tien jaar contractueel weggezet in de markt. Het is aan de contractant om het door de gemeente vastgestelde onderhoudsniveau van de gemeentelijke begraafplaatsen te behouden. De gemeente houdt hier steekproefsgewijs toezicht op.

Monitoren beheer en onderhoud Avri op basis van actuele dienstverleningsovereenkomst (DVO) en jaarlijkse planning
Avri stuurt op resultaat. Maandelijks houdt Avri IBOR een schouw in de openbare ruimte. We blijven sturen op een proactieve werkwijze van Avri IBOR rond het tijdig signaleren van afwijkingen aangaande het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het anticiperen hierop. Avri IBOR en onze vakspecialisten hebben tenminste maandelijks overleg om tussentijds te kunnen sturen op de vastgestelde kwaliteit, kosten en doorlooptijd van het werk.

Uitvoering meerjaren-vervangingsplan gemeentelijke essen en bomenbeleid
Het meerjaren-vervangingsplan is in 2018 vastgesteld en is een praktisch vervangingsplan op tactisch niveau. Het meerjaren-vervangingsplan geeft handvatten voor de afweging van prioriteiten voor de uitvoering van veiligheids- en beheermaatregelen in de bestrijding van essentaksterfte binnen de gemeente. Met het uitvoeren van het plan gedurende een termijn van ongeveer 15 jaar krijgen we weer een vitaal bomenbestand, dat  aansluit op het geldende groenbeleidsplan.

In de periode 2019-2023 voeren we het eerste deel van het vervangingsplan uit voor de essen, waarvan we bij aanvang weten, dat deze zijn aangetast door essentaksterfte. Onderdeel van het plan is een doorlopende periodieke controle (monitoring) van alle gemeentelijke essen, om de ontwikkeling van de aantasting te kunnen volgen. Jaarlijks stellen we een vervangingslijst op voor het volgende jaar zoals vastgelegd in het vervangingsplan.

Het uitvoeringsprogramma bomen is een aanvulling op het groenbeleid en geeft kaders voor het beheer en onderhoud van ons bomenareaal.