Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.3 Duurzaamheid hoog in het vaandel/Energietransitie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Inzetten op duurzaamheid met oog voor overlast en leefbaarheid voor inwoners

  • Integraal uitvoeren van acties en afspraken van het Uitvoeringsprogramma Klimaatnota rond doelstellingen voor de Energietransitie;
  • Invulling geven aan bijkomende acties binnen het uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie;
  • Regionale invulling geven aan de taakstelling van het landelijke Klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategie (RES);
  • Uitvoering geven aan maatregelen voor klimaatadaptatie uit het geactualiseerde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) ter voorkoming van schade als gevolg van wateroverlast;
  • Werken aan en ondersteunen van bewustwording, draagvlak en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven voor toepassing van verschillende vormen van duurzaamheid en hernieuwbare energie;
  • Inzetten op een gasarme maatschappij. Onderzoeken van toepassing van alternatieve maatregelen;
  • Planmatig vervolg geven aan verdere verduurzaming van openbare verlichting.

Ontwikkelingen?

Regionale Energie Strategie (RES)

In het Parijs akkoord zijn afspraken gemaakt over CO2-reductie en duurzame energie. Dit wordt landelijk vormgegeven in het Klimaatakkoord. In dit Akkoord is een door-vertaling gemaakt met een taakstelling aan alle gemeenten om in regioverband te komen tot een CO2-reductie van 49% in 2030. Alle regio's doen hiervoor vanaf medio 2019/2020 een 'RES bod' aan de Rijksoverheid, waarin (gefaseerd) alle regionale gemeenten (grootschalige) opwekking van duurzame energie gaan realiseren binnen nader te lokaliseren zoekgebieden.