Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

3.4 Opstellen en uitrollen nieuwe Omgevingsvisie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Maximale ruimte in het buitengebied voor agrariërs, laanboom- en fruittelers.

  • In co-creatie opstellen van een Omgevingsvisie voor besluitvorming medio 2020;
  • Uitvoering geven aan lokaal handhavingsbeleid en -strategie voor een projectmatige uitvoering van toezicht, controle en handhaving van Wabo-taken;
  • Ontwikkelen van initiatieven voor versterken van gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle objecten.

Ontwikkelingen?

Opstellen Omgevingsvisie

Een stedenbouwkundig bureau ondersteunt de gemeente bij het proces en de vormgeving van de Omgevingsvisie. Het is een interactief proces mét onze inwoners, ondernemers, partijen uit de samenleving en andere overheden. Elke partij betrekken we op een andere manier bij het proces. Begin september 2018 stond Neder-Betuwe Magazine in het teken van de Omgevingsvisie/-wet. Onze inwoners hebben we op deze manier op de hoogte gebracht van het opstellen van de Omgevingsvisie.

Het opstellen van de Omgevingsvisie bestaat uit drie fasen:
1.   Agenderingsfase
2.   Verdiepingsfase
3.   Vaststellingsfase

Fase 1 en 2 zijn in 2019 afgerond. De onderwerpen uit fase 1 en 2 zijn geanalyseerd en uitgewerkt tot een eerste aanzet van de Omgevingsvisie, de ruwbouw Omgevingsvisie. Over deze ruwbouw zijn leden van de gemeenteraad in gesprek gegaan met inwoners en belanghebbenden. In fase 3, de vaststellingsfase, passen we de ruwbouwvisie aan tot een ontwerp Omgevingsvisie. De ontwerp Omgevingsvisie leggen we in het eerste kwartaal van 2020 ter inzage. Daarna bieden we deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Zoals aangegeven is de Omgevingsvisie een interactief proces met andere partijen. Op basis van de opbrengsten van de verschillende fasen kijken we of het nodig is om het proces aan te passen. De aangegeven oplevermomenten zijn indicatief. Het proces is leidend en niet de planning.

Lokaal handhavingsbeleid en -strategie (WABO–taken)

Begin 2019 is de voorrang bepaald aan de hand van een risicoanalyse van de projectmatige aanpak van actuele toezicht- en handhavingszaken. Denk aan huisvesting van arbeidsmigranten, strijdig ruimtelijk gebruik, illegale bewoning op recreatieparken, verkrotting, fruitstalletjes en dergelijke. In 2019 is dit uitvoeringsprogramma opgesteld. In een projectmatige aanpak van dergelijke zaken voorziet het reguliere werkprogramma van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) niet. In het voorjaar 2019 zijn deze werkzaamheden voor het jaar 2019 aanvullend belegd bij een extern bureau. Op basis van de ervaringen van deze samenwerking worden voor de jaren daarna nieuwe keuzes gemaakt voor zowel de eventuele bijstelling van de voorrangstaken als een nieuwe aanbesteding. Voor de uitvoering van het toezicht en de handhaving in de jaren 2020 tot en met 2022 zijn middelen opgevoerd.

Erfgoedbeleid
Het project 'De Schatkist van Neder-Betuwe' is in het tweede kwartaal van 2019 afgerond met een symposium en de presentatie van het boek 'Een schatkist met toekomstwaarde'.
Nu de resultaten van het participatieproces van de erfgoedschatkist van Neder-Betuwe bekend zijn, kan de volwaardige verankering van het (landschappelijke) erfgoed met een integrale aanpak worden opgestart. De huidige onderbouwing van de manier waarop we omgaan met de aanwezige cultuurhistorische waarden is gedateerd, op hoofdlijnen uitgevoerd en niet vastgelegd. Tevens is de gemeentelijke monumentenlijst 2009 niet meer actueel.

Met het opstellen van een erfgoedbeleid wordt inzicht gegeven in de aanwezige cultuurhistorische waarden in de gemeente. Vervolgens kan het ambitieniveau in de erfgoedvisie worden vastgesteld. Dit kan verwerkt worden in de Omgevingsvisie en later het Omgevingsplan. Het erfgoedbeleid biedt tevens inzicht in kansen bij ruimtelijke ontwikkeling, waterberging, educatie, cultuur, recreatie en toerisme. Het erfgoedbeleid bieden we begin 2020 voor besluitvorming aan de raad aan.