Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Actuele kaderstellende beleidsnota's

 • Beheerplan onderhoud wegen
 • Beheerplan gebouwen
 • Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)
 • Bestemmingsplannen
 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen 2018 (actualisatie deel B 2019)
 • Structuurvisie Neder-Betuwe 2018
 • Regionaal Woningbouwprogramma 2016
 • Woonvisie Neder-Betuwe 2016 – 2021 Vitale kernen in een sterke gemeente 2.0
 • Nota grondbeleid 2016
 • Nota Wonen-Welzijn-Zorg
 • Welstandsnota
 • Bouwverordening
 • APV
 • Regionaal beleidskader uitvoering VTH-taken binnen de regio Rivierenland, vastgesteld 2 februari 2016 (college)
 • Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Neder-Betuwe, vastgesteld raad 7 juli 2016
 • Notitie Integraal Handhaven 2014-2017, onderdeel Bouw, RO, APV (voor wat betreft het onderdeel APV), vastgesteld op 18 februari 2014 (college)
 • Geurverordening Wet geurhinder en veehouderij 2011
 • Waterplan
 • Beleids- en beheersplan begraafplaatsen 2018-2021
 • Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2019-2023
 • Nota duurzaamheid 2016-2020
 • Klimaatnota Neder-Betuwe 2018-2023
 • Uitvoeringsprogramma Klimaat 2018-2023
 • Nota Hondenbeleid 2016
 • Masterplan Centrum Kesteren, vastgesteld op 15 dec 2011
 • Startnotitie Neder-Betuwe Gezond! (Sociaal Economische Gezondheidsverschillen) (raadsbesluit 31 oktober 2013)
 • Structuurvisie ABC Opheusden
 • Beleidsnota Externe Veiligheid Neder-Betuwe 2015-2019
 • Beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 2016-2020 incl. innovatief plan voor de verduurzaming
 • Groenbeleidsplan 2017-2021
 • Bodembelastingkaart (actualisatie 2017)
 • Neder-Betuws Verkeer- en Vervoerplan 2018
 • Speelruimtenota 2020-2023
 • Uitvoeringsprogramma Speelruimtenota 2020-2023
 • Meerjaren-vervangingsplan gemeentelijke essen en bomenbeleid
 • Uitvoeringsprogramma Bomen
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie
Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016