Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld Ruimtelijke ordening

 • Doorontwikkeling van de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) naar Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (geen extra lasten)

Met de eind 2017 vastgestelde IVOR is onze ambitie deze door te ontwikkelen naar IBOR. Het Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) geeft dan invulling aan de werkzaamheden per discipline met de bijbehorende middelen. De vaststelling van IBOR is voorzien voor medio 2021.

  Taakveld Wonen en bouwen

 • Opstellen van een woonvisie 2021-2025 (incidenteel nadeel in 2020 van dekking van € 30.000 via stelpost Interbestuurlijk Programma)

In 2020 schrijven we een kaderstellend document, waarin we gemeentelijke doelen op het gebied van wonen benoemen. Hiermee kunnen we een woningbouwprogramma vormgeven. Ook kunnen we woningbouwinitiatieven toetsen voor de jaren 2021-2025.

 • Niet-vergunninggebonden Toezicht & Handhaving Wabo-taken ('vrije veld toezicht') (incidenteel nadeel voor de jaren 2020, 2021, 2022 van € 150.000

We willen voor de periode vanaf 2020 uitvoering geven aan de toezicht- en handhavingstaken, die in het uitvoeringsprogramma voorrang hebben gekregen. Dit zijn activiteiten in aanvulling op het toezicht en de handhaving van de APV en bijzondere wetten en op het vergunninggebonden toezicht dat de ODR voor ons uitvoert. Met effectief toezicht en dito handhaving worden illegale en ongewenste activiteiten aangepakt. Dit verbetert de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving, stelt een voorbeeld en heeft een corrigerend effect op het gedrag van onze inwoners en ondernemers. Bovendien wordt het toenemende belang van toezicht en handhaving versterkt door de komst van de Omgevingswet, waarin het gemeentelijk accent verschuift naar controle achteraf. De gevraagde middelen zijn gebaseerd op het uitvoeringsprogramma 2019-2020. Voor 2021 en 2022 gaan wij vooralsnog uit van eenzelfde bedrag per jaar. In 2022 doen wij een onderbouwd voorstel voor structurele inzet van middelen vanaf 2023 op basis van evaluatie van het uitvoeringskader en de ervaringen met de Omgevingswet.

 • Huisvesting arbeidsmigranten (structureel nadeel € 10.000)

Het met regelmaat uitvoeren van inspecties rond de huisvestingssituaties van arbeidsmigranten in onze gemeente.

  Taakveld milieubeheer

 • Processturing Uitvoeringsprogramma Klimaatnota (structureel nadeel van € 52.000)

Adequate procesbegeleiding en -aansturing van het uitvoeringsprogramma voor de energietransitie als deel van de gemeentelijke Klimaatnota.

  Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie

 • Jongeren ontmoetingsplek (incidenteel nadeel 2020 van € 15.000)

Een ontmoetingsplek voor jongeren in Opheusden om jongeren een plek van samenkomst in de kern te bieden. Hiermee kan de politie jongeren verwijzen naar de ontmoetingsplek en de overlast en vandalisme van rondzwervende jongeren verminderen.

 • Actualisatie van het LandschapsOntwikkelplan, LOP (incidenteel nadeel 2020 van € 14.000)

In samenspraak met bewoners, stakeholders en belangenorganisaties het LOP bijwerken, zodat dit aansluit op de huidige verwachtingen en ontwikkelingen.

  Taakveld Verkeer en vervoer

 • Voorbereidingskosten van de aanleg van rondwegen in Opheusden en Ochten (incidenteel nadeel 2020 van € 500.000)

Onderzoeken van de mogelijkheden voor de aanleg van een rondweg in Opheusden en Ochten.

 • Herinrichting van het dr. M. van Drielplein in Ochten (een investeringskrediet van € 1.200.000 beschikbaar stellen voor een investering van € 200.000, dekking loopt via de reserve bovenwijkse voorzieningen)  

Het opnieuw inrichten van het dr. M. van Drielplein in Ochten om een toekomstbestendige en robuuste openbare ruimte aan te leggen, die voorziet in het faciliteren van (nieuwe) detailhandel, maatschappelijk vastgoed en mogelijke woningbouw. Daarnaast moet het plein een substantiële bijdrage leveren aan de wens om Ochten weer een 'hart' te geven, waar evenementen gehuisvest kunnen worden. Uiteraard dragen alle betrokkken partners in het veld bij aan de integrale ontwikkeling, op basis van een te sluiten intentie-overeenkomst. Voor de coördinatie van het voor-proces om alle betrokkken partijen bijeen te brengen en te kunnen komen tot deze overeenkomst, is recent vanuit de provincie een subsidie toegekend van € 30.000,00 o.g.v. de Stimuleringsregeling Steengoed benutten. Mocht er een haalbare ontwikkeling van de grond komen, wordt aanvullend gesondeerd om een extra, bredere subsidie toegekend te krijgen.  

 • Verduurzaming van de openbare verlichting (een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 2.669.538, nadeel voor 2021 van € 18.200, nadeel voor 2022 € 28.798 en een nadeel voor 2023 € 43.677)  

We zetten in op een goed werkende duurzame openbare verlichting. We vervangen de resterende 75% van het areaal verlichting door Led volgens scenario 1.

  Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

 • Opstellen visie op vastgoed, de Nota Vastgoedbeleid (incidenteel nadeel voor 2020 van € 25.000)

Opstellen van een nota visie vastgoedbeleid.

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016