Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Mutaties in reserves

Programma 3:

Fysieke Leefomgeving

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

305

Baten

-243

-30

Geraamd resultaat bestaand beleid

62

-30

Nieuw Beleid

Lasten

Baten

-10

-6

-6

-6

Geraamd resultaat nieuw beleid

-10

-6

-6

-6

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

62

-30

-10

-6

-6

-6

Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016