Begroting 2020

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Taakveld Verkeer en vervoer

  • Financieel effect van uitvoering van de motie Wegenbeheerplan (structureel nadeel van € 50.000)

Bij de vaststelling van de jaarstukken over 2018 heeft u een motie “Wegenbeheerplan” aangenomen. Door nu jaarlijks de storting in de voorziening wegen te verhogen met € 50.000 is de voorziening toereikend en is het beheerplan financieel op orde.

  Effect van alle taakvelden

  • Bijwerking van urenberekeningen en kostendekking van leges, een voordeel van €  57.000 in 2020 aflopend naar een nadeel van € 34.000 in 2023.

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urenberekeningen en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 3 Fysieke Leefomgeving van deze twee onderwerpen bedraagt een voordeel van € 57.000 in 2020 aflopend naar een nadeel van € 34.000 in 2023.

  • Overige kleine verschillen (nadeel van € 3.500 voor 2020 aflopend naar € 2.400 in 2023)
Lasten € 13.333.520
Baten € -7.476.504
Saldo € 5.857.016