Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Toelichting mutaties in reserves

Toelichting mutaties in reserves

Onder bestaand beleid ziet u voor jaarschijf 2018 een onttrekking, die u beschikbaar heeft gesteld voor extra capaciteitsbehoefte voor het sociaal domein en ter dekking van het tekort van de drie decentralisaties zoals gemeld in de jaarstukken 2018.
Voor de jaren 2019 en 2020 ziet u de onttrekking, die u middels de eerste bestuursrapportage 2019 beschikbaar heeft gesteld. De reden hiervoor is dekking van het negatief financieel effect van de herijking 3D zoals deze in de eerste bestuursrapportage 2019 heeft plaatsgevonden.

Onder nieuw beleid jaarschijf 2020 is opgenomen het financieel effect van het verwijderen van de strik om programma 5 en de aanwezige middelen vanuit de reserve 3D over te hevelen naar de algemene reserve. Op dit programma ziet u de vrijval en bij het overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien ziet u de storting terug. Het totaal effect van de overheveling is derhalve budgettair neutraal.

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813