Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Algemeen

 • Raadsvisie 2030 (raadsbesluit 9 mei 2019)
 • Coalitieprogramma 2018 - 2022: ‘Samen Bouwen aan ruimte voor de samenleving' (26 april 2018)
 • Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
 • Beleidsnota Welzijn in Neder-Betuwe (raadsbesluit 9 maart 2017) en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan (collegebesluit 28 november 2017)
 • Algemene subsidieverordening Welzijn (raadsbesluit 10 december 2015; laatste wijziging 9 mei 2019) en de bijbehorende beleidsregels (collegebesluit 15 december 2015)

Wmo/Jeugd

 • Nota Kernpunten (raadsbesluit 19 december 2013) en evaluatie toegang sociaal domein (collegebesluit 8 november 2017)
 • Beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020 'Verder met Wmo en Jeugd in Neder-Betuwe' (raadsbesluit 6 juli 2017) en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan (collegebesluit 28 november 2017)
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019 (raadsbesluit 4 april 2019)
 • Verordening Jeugdhulp 2019 (raadsbesluit 4 april 2019)
 • Dienstverleningsovereenkomst Wmo/Jeugd door de regio Rivierenland (collegebesluit 23 januari 2018)

Participatie

 • Dienstverleningsovereenkomst uitvoering P-wet door de gemeente Buren (collegebesluit 5 januari 2016)
 • Vangnetregeling Participatiewet (raadsbesluit 17 september 2015)
 • Re-integratieverordening (raadsbesluit 8 december 2016; laatste wijziging 7 december 2017)
 • Verordening studietoeslag Participatiewet (raadsbesluit 18 december 2014)
 • Afstemmingsverordening Participatiewet (raadsbesluit 8 december 2016)
 • Verordening individuele inkomenstoeslag (raadsbesluit 18 december 2014)
 • Verordening loonkostensubsidie (raadsbesluit 18 december 2014; laatste wijziging 7 december 2017)
 • Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland (raadsbesluit 20 november 2014 en laatste wijziging 9 mei 2019)

Volksgezondheid

 • Gemeenschappelijke regeling GGD-Gelderland (raadsbesluit 10 december 2015)
 • Meerjarenstrategie GGD-Gelderland (raadsbesluit 10 december 2015)
 • Uitvoeringsplan Sociaal-economische gezondheidsverschillen 2016 (collegebesluit 2016)
 • Preventie- en handhavingsplan 2018-2022 Drank- en Horecawet (raadsbesluit 9 november 2017)
 • Uitvoeringsplan 2018 Preventie en handhavingsplan: 'Niet voor NIX' (collegebesluit 8 mei 2018)
 • Projectplan Jongeren op gezond gewicht (JOGG) (raadsbesluit 3 juli 2018 en 3/4 juli 2019)

Overige

 • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (raadsbesluit 3 juli 2018)
 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018-2021 (raadsbesluit 8 februari 2018) en de bijbehorende beleidsregels (collegebesluit 16 april 2019)
 • Dienstverleningsovereenkomst uitvoering schuldhulpverlening door de gemeente Buren (collegebesluit 9 juni 2015)
 • Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2017 (collegebesluit 17 juli 2017; laatste wijziging 3 juli 2018)
 • Plan van aanpak bestrijding kinderarmoede (raadsbesluit 8 februari 2018)
 • Beleidsplan GGZ Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020 'Samen Dichtbij' (raadsbesluit 8 februari 2018)
Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813