Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen

Invoering van het abonnementstarief Wmo
In 2020 wordt het abonnementstarief ingevoerd. De eigen bijdrage, die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo, is voor iedereen gelijkgetrokken en bedraagt € 19,00 (2020) per vier weken ongeacht het inkomen, vermogen of gebruik. Het abonnementstarief vervangt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze invoering leidt nu al tot een groter beroep op de gemeentelijke voorzieningen. Er is een aanzienlijke stijging te zien van nieuwe aanvragers.
Eind 2019 zal een wijziging van de Verordening Wmo aan de raad worden aangeboden, waarin een aantal keuzes is verwerkt rond het abonnementstarief.

Omvorming Huishoudelijke Ondersteuning naar algemene voorziening
De planning om de Huishoudelijke Ondersteuning in 2019 anders vorm te geven is niet gehaald. Extra onderzoek naar een objectief normenkader voor het bepalen van het aantal uren per jaar en het wachten op enkele uitspraken van de Centrale Raad van Beroep maakten dat we ons nieuwe model niet konden invoeren. Inmiddels lopen we tegen het einde van het regionale contract HO (31-12-2020) en is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Wij staan nog steeds achter het model, maar voeren het vanwege de nog korte contractduur niet meer in 2019 of 2020 in. We brengen het door ons ontwikkelde model HO in bij de voorbereiding van de aanbesteding, die start na de zomer 2019.

Ambulantisering Geestelijke Gezondsheidszorg (GGZ)
De ambulantisering van de GGZ zorgt voor een grotere doelgroep psychisch kwetsbare burgers voor de gemeenten. Er is veel aandacht voor ‘personen met verward gedrag’. Daarnaast komt de functie beschermd wonen ook naar de gemeenten. Daarom is het van belang de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) / Bijzondere Zorg beter neer te zetten. De GGD zet in op de doorontwikkeling van de afdeling Bijzondere Zorg. Dit betekent investeren in professionalisering en bedrijfsmatiger werken.
Ook ontwikkelt de GGD samen met andere partners de monitor OGGZ door. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van de gehele keten en kunnen er gericht interventies op knelpunten worden ingezet.

Gemeenten worden in 2022 (financieel) verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
De (financiële) transitie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is uitgesteld tot 1 januari 2021, de oorspronkelijke datum was 1-1-2020.
Inmiddels hebben de VNG en het ministerie over Beschermd Wonen een akkoord bereikt, waarvan de kern is:

  • In tien jaar tijd een gefaseerde invoering van het objectieve financiële verdeelmodel voor beschermd wonen;
  • In die tien jaar gefaseerd de door-decentralisatie beschermd wonen uitvoeren;
  • Vanaf 2022 wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld;
  • De centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten, nieuwe cliënten worden de verantwoordelijkheid van alle gemeenten;
  • Over de eventuele door-decentralisatie van de Maatschappelijke Opvang naar alle gemeenten wordt op basis van een evaluatie over vier jaar een beslissing genomen.

Eind 2019 dienen er concrete regionale uitvoeringsafspraken beschikbaar te zijn, waarin gemeenten helder maken hoe zij samenwerken om cliënten op een goede manier te blijven ondersteunen.

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813