Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Werkzaak Rivierenland

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

  • Monitoring van de uitvoering van de sociale werkvoorziening door Werkzaak Rivierenland, waarbij Werkzaak de volgende doelstellingen hanteert:
    - groei aantal plaatsingen (detacheringen):   + 500 (bruto)
    - groei groepsplaatsingen:         + 5%

Ontwikkelingen?

Voorgenomen besluit tot uittreding gemeente Tiel:
Vanwege de stijgende kosten voor de GR Werkzaak Rivierenland, onderzoekt gemeente Tiel in 2019 of uitvoering van de bij de GR neergelegde taken in eigen beheer financieel gezien een betere optie is. Daartoe is een voorgenomen besluit tot uittreding per 1 januari 2021 genomen. Werkzaak laat in 2019 onderzoeken wat de gevolgen van eventuele uittreding zijn voor de resterende deelnemers. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal Tiel eind 2019 definitief besluiten over uittreding. De effecten van het (voorgenomen) besluit van gemeente Tiel zijn op dit moment niet bekend. Wel is te voorzien dat uit de genoemde onderzoeken een herverdeling van kosten over deelnemende gemeenten volgt, wellicht deels in 2020.