Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Gemeentelijke Gezonheidsdienst (GGD)

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Partner op het gebied van gezonde jeugd.

 • Borgen van verworvenheden van de jeugdgezondheidszorg: laagdrempelig, groot bereik en het in beeld hebben van alle kinderen (via consultatiebureaus en contactmomenten op primair en voortgezet onderwijs).
 • Flexibeler werken: meer op maat, vraaggericht en zo nodig contact leggend met de doelgroep.
 • Afspraken maken met sociale wijkteams, huisartsen, jeugd-ggz en gemeenten om de signaleringsfunctie te versterken en extra aandacht te kunnen geven aan ouders/kinderen, die het echt nodig hebben.
 • Investeren in het actief benaderen van moeilijk bereikbare groepen jeugd en zorgmijders.
 • Inzetten van nieuwe technologieën en werkwijzen die bijdragen aan de eigen regie op gezondheid van de ouder/het kind, zoals het aanbieden van zelftests, instructiefilms, digitale informatie, chatsessies met jeugdverpleegkundigen en community's met gelijkgestemden.
 • Samen met partners en de doelgroep experimenteren om nieuwe werkvormen te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Bijdragen aan een veilig en gezond leefklimaat op scholen door nauwe samenwerking tussen scholen en de GGD (inzet Gezonde Schooladviseur).

Het organiseren van preventie in het sociaal domein.

 • Op scholen, in buurten en wijken en gemeenten biedt de GGD deskundigheid aan over het bevorderen van gezondheid. Dit gebeurt onder meer door de inzet van een gezonde-schooladviseur, de gezondheidsmakelaar, maar ook via consultatiebureaus, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen.
 • Integrale oplossingen dichtbij de burger ontwerpen met partners uit zorg, wonen en welzijn en met ketenpartners in de tweede-, eerste-, en basislijn van de gezondheidszorg.
 • Bijdragen aan het (integraal) adviseren over en het signaleren en ondersteunen van initiatieven rondom preventie in afstemming met andere organisaties (onder meer door inzet van de gezondheidsmakelaar).
 • Gerichte ondersteuning en interventie bieden aan kwetsbare groepen - waaronder ouderen - in samenwerking met en passend bij hun cultuur en belevingswereld.

Samenwerken aan sociale veiligheid.

 • De GGD draagt bij aan veiligheid op school en in de wijk en zet in op een preventieve aanpak en op handelend optreden bij individuele casuïstiek.
 • De GGD creëert hiertoe een goede samenwerking tussen henzelf, sociale wijkteams, veiligheidshuis en politie om sociale-veiligheidsproblemen vroegtijdig te signaleren en op te pakken.
 • Versterken van de integrale aanpak van zorgwekkende zorgmijders en insteken op informele netwerken.
 • De OGGZ-monitor wordt doorontwikkeld met als doel inzicht te krijgen in de grootte van de OGGZ-doelgroep en de in- en uitstroom van de OGGZ-doelgroep in de bestaande zorgvoorzieningen.
 • Investeren in een goede aansluiting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Betrouwbare bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving.

 • De GGD werkt samen met brandweer, politie, omgevingsdiensten, GHOR/veiligheidsregio en gemeenten, zodat deze gezamenlijk kunnen adviseren over plannen voor een veilige en gezonde samenleving.
 • Bundelen van kennis en informatie van gemeenten, politie, brandweer, GHOR en publieke gezondheid om een onderbouwde prioritering van risico’s te kunnen maken en met een integrale aanpak effectief te kunnen inspelen op urgente situaties.
 • Risico’s worden tijdig onder de aandacht gebracht bij gemeenten op basis van signalen van professionals en netwerkpartners, monitors en onderzoeken. Dit gebeurt zowel op regionaal als op wijkniveau.
 • De GGD investeert samen met gemeenten en de veiligheidsregio in maatregelen en handelingsperspectieven voor minder-zelfredzame burgers die zelfstandig wonen als zich een crisis of ramp voordoet.
 • Op het gebied van infectieziekten bouwt de GGD aan netwerken met de (intensieve) veehouderij en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit en academische werkplaatsen in verband met zoönosen (infectieziekten, waarbij mensen door dieren besmet worden). Rondom antibioticaresistentie werkt de GGD samen met verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere partijen. Hierdoor kan bij acute gezondheidsbedreigingen snel en adequaat gehandeld worden en kan gezondheidsschade beperkt worden.
 • De GGD draagt bij aan veiligheid op school en in de wijk en zet in op een preventieve aanpak en op handelend optreden bij individuele casuïstiek.

Ontwikkelingen?

 • De GGD werkt samen met de gemeente aan het uitbreiden en verbeteren van voorlichting over vaccineren.
 • De GGD werkt samen met de gemeente aan het verhogen van de vaccinatiegraad in Neder-Betuwe.
 • De GGD ondersteunt de gemeente in het uitvoeren van de JOGG-aanpak.