Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Wat mag het kosten?

Programma 5:

Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

20.562

20.078

20.063

20.175

20.351

20.351

Baten

-4.534

-4.392

-4.392

-4.392

-4.392

-4.392

Geraamd resultaat bestaand beleid

16.028

15.685

15.670

15.782

15.959

15.959

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

647

361

96

103

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

647

361

96

103

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

-10

65

65

111

Baten

Nieuw beleid na kadernota

-10

65

65

111

Geraamd resultaat nieuw beleid

637

425

161

214

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

16.028

15.685

16.307

16.208

16.120

16.173

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813