Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen conform kadernota

  Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

  • Gemeentebreed invoeren van schoolmaatschappelijk werk/inzet op preventie (extra middelen zijn reeds opgenomen in de herijking van de meerjarige 3D budgetten)

Ondersteuningsvragen van jeugdigen vroegtijdig signaleren en aanpakken. Op een positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen. Andere, meer intensieve vormen van (jeugd)hulpverlening voorkómen. Leerlingen en/of ouders kunnen in de meeste gevallen weer op eigen kracht verder. Kosten aan jeugdzorg reduceren door inzet op preventie.

  • Inzet gedragsdeskundige bij huisartsenpraktijk en Kernpunt (extra middelen  zijn reeds opgenomen in de herijking van de meerjarige 3D budgetten)

Vragen van jeugdigen komen op de juiste plek terecht en worden door de juiste expertise
beoordeeld. Kortdurende behandeling door gedragsdeskundige, zodat verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp minder vaak nodig is. Passende verwijzingen (indien nodig)
naar gespecialiseerde jeugdhulp, zowel vanuit de Kernpunten als vanuit de huisartsenpraktijken.
Kosten aan jeugdzorg reduceren. Verbeterde samenwerking tussen huisartsenpraktijken en Kernpunt.

  • Inzet van buurtgezinnen/inzet op preventie (extra middelen zijn reeds opgenomen in de herijking van de meerjarige 3D budgetten)

Bevorderen van de veiligheid en positieve ontwikkeling van kinderen in hun eigen gezin. Bevorderen van de eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders. Bevorderen van de totstandkoming/uitbreiding van een steunend netwerk voor kwetsbare ouders en kinderen. Bevorderen van onderlinge relaties en cohesie in een buurt. Reduceren van kosten aan jeugdzorg, bijvoorbeeld van dagbesteding, opvoedondersteuning of ondertoezichtstelling (OTS) door inzet op preventie.

  Taakveld Begeleide participatie

  • Veranderopgave Wet Inburgering (structureel nadeel € 20.000)

Optimale voorbereiding op de wetswijziging Wet Inburgering.

  Taakveld Volksgezondheid

  • AED’s (structureel nadeel van € 29.240 in 2020 aflopend naar € 6.240 in 2023)

Zo veel mogelijk AED’s in de gemeente zijn aangemeld op het systeem van HartslagNu en 24 uur per dag beschikbaar. Er is een actueel overzicht om hoeveel AED’s het gaat en waar die hangen. Er is in kaart gebracht of alle plaatsen in met name het buitengebied van Neder-Betuwe bereikbaar zijn binnen 6 minuten.

  • Voorlichting over vaccineren (structureel nadeel van € 15.000 in 2020 aflopend naar € 14.750 in 2023)

Door middel van verbeterde, meer uitgebreide en actieve voorlichting worden inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd in het maken van een bewuste afweging en keuze over vaccineren. Uiteindelijk doel hiervan is het verhogen van de vaccinatiegraad.

  • Voorkomen van eenzaamheid (structureel nadeel € 6.250)

Eenzaamheid wordt voorkomen en bestaande eenzaamheid wordt aangepakt, waardoor minder inwoners eenzaamheid ervaren.

  Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

  • Ambulantisering en door-decentralisatie GGZ (structureel nadeel € 76.000 in 2020 aflopend naar € 30.000 in 2023)

Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. Iedere inwoner in onze gemeente met psychische / psychosociale problematiek krijgt de zorg en ondersteuning zo veel mogelijk in de thuissituatie. Meer aandacht voor en investeren in preventie om zwaardere problematiek en zorg te voorkomen.

  Effect alle taakvelden

  • Bijstelling budgetten drie decentralisaties op basis van mei circulaire 2019 (structureel nadeel € 896.108 in 2020 aflopend naar € 205.861 in 2023)

Voor meer informatie over deze bijstelling verwijzen wij u naar de kadernota 2020, bijlage 'raadsinformatie mei circulaire 2019'.

  • Verwijderen ‘strik’ programma 5 (structureel voordeel van € 395.792 in 2020 aflopend naar € 179.796 in 2023)

Uw raad heeft eerder besloten enerzijds alle zorggelden van het rijk te bestemmen voor programma 5 en anderzijds eventuele tekorten binnen programma 5 en de bestemmingsreserve sociaal domein op te lossen. Het college heeft gezien de negatieve, meerjarige financiële positie besloten uw raad voor te moeten stellen dit besluit in te trekken.

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813