Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

Mutaties in reserves

Programma 5:

Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

34

Baten

-971

-240

-83

Geraamd resultaat bestaand beleid

-937

-240

-83

Nieuw Beleid

Lasten

Baten

-495

Geraamd resultaat nieuw beleid

-495

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

-937

-240

-579

Lasten € 20.699.141
Baten € -4.392.328
Saldo € 16.306.813