Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.1 Zorg voor wie het echt nodig heeft en budget sociaal domein

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Zorg voor wie het echt nodig heeft.

  • Stabiliseren van cliënttevredenheid in 2019 ten opzichte van 2018 (in 2020 wordt over 2019 gemeten).
  • Doorontwikkelen van de overlegtafels in het kader van de inkoop Wmo en Jeugd. Deze overlegtafels geven vorm aan de innovatie in het sociaal domein samen met de zorgaanbieders.
  • De monitoring van de effecten van zorg, ondersteuning en preventieve maatregelen verder bundelen en vormgeven in de nieuwe nota Wmo en Jeugd (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021).
  • In de nieuwe nota Wmo en Jeugd de integrale aanpak van zorg en ondersteuning voor ouderen bundelen (planning 2020, ingangsdatum 1 januari 2021).

Ontwikkelingen?

Doorontwikkelen van de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit

In 2015 heeft de gemeente Neder-Betuwe er veel taken in het sociaal domein bij gekregen. In de eerste jaren had het bieden van continuïteit van zorg aan inwoners de hoogste prioriteit. Nu dit is gelukt en de basis op orde is, kan een volgende stap worden gezet. Een begin van deze stap is gemaakt door als gemeente begin 2018 een traject te doorlopen om te komen tot een integrale effectgerichte opdrachtverlening aan het preventieteam. Dit traject heeft de medewerkers van de gemeente geholpen om de rol van opdrachtgever beter te kunnen oppakken, maar vraagt nog wel om een verdiepingsslag waar het gaat om de formulering van effecten, resultaten en activiteiten. In 2019 is verder vorm gegeven aan deze verdiepingsslag.  
In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan Wmo en Jeugd en de aanbevelingen van de evaluatie van de Kernpunten. In 2019 is hier verder op ingezet. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gedragen plan van aanpak om de samenwerking met de huisartsen en het onderwijs te verbeteren. In 2020 wordt dit verder vormgegeven. Er wordt gewerkt aan het nieuwe beleidsplan Wmo en Jeugd dat op 1 januari 2021 ingaat. In dit nieuwe Wmo beleidsplan krijgt de transformatie verder vorm. Het wordt opgesteld volgens de nieuwe manier van sturen op maatschappelijke effecten. Daarbij wordt met alle beleidsmedewerkers en partners uit het veld samengewerkt om doelen, activiteiten en indicatoren te bepalen. Naast maatwerk en ad hoc verbeteringen uitvoeren, gaan we (nog) meer gericht sturen.