Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.3 Preventie – Maatschappelijk terrein

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Transformatie van zorgverlening naar meer preventie.

  • De gewenste samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen krijgt steeds meer vorm. Het doel is om (uiterlijk) in 2020 de samenwerking te hebben uitgebreid en uitgediept, mede door inzet van een gedragsdeskundige.
  • Ontwikkelen van beleid (in 2020) om eenzaamheid te voorkomen (planning: startnotitie uiterlijk vierde kwartaal van 2019).
  • Gerichte preventie en versterking van eigen kracht door het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor groepen jeugdigen en/of ouders, die een vergrote kans lopen om een beroep op jeugdhulp te doen.
  • Uitvoering pilot vitaal sportpark Dodewaard om maatschappelijk rendement te vergroten i.s.m. sport, onderwijs, welzijn, cultuur, kinderopvang, buurtsportcoaches, zorgaanbieders, CIOS, GSF en ROC.
  • Verbreden van informele zorg door goede informatievoorziening en samenwerking van maatschappelijke partners als Welzijn Rivierstroom en Mozaïek, buurtsportcoaches, huisartsen en onze kernpunten.
  • Het uitwerken van een (lokaal) Sportakkoord obv een landelijke regeling van het ministerie van VWS, moet de verbinding tussen zorg/welzijn, cultuur en sport versterken.

Ontwikkelingen?

Preventieteam “Neder-Betuwe bloeit”
Gezamenlijke realisatie van voorliggend collectief (gericht preventief) aanbod op basis van vooraf bepaalde doelstellingen vanuit Wmo/Jeugd. Partijen werken samen aan één opdracht, waarbij resultaatmeting onderdeel is van de opdracht.

Diaconaal Platform
Bijna alle kerken uit de gemeente hebben zich aangesloten bij het Diaconaal Platform. Er is een coördinator aangesteld, die heeft geïnventariseerd welke thema's actueel zijn onder de diaconieën. Voorbeelden van thema's zijn schuldenproblematiek, eenzaamheid, jeugdproblematiek en vluchtelingen. De kerken werken de thema's in werkgroepen uit en maken vervolgens een keuze met welk thema ze gezamenlijk aan de slag gaan. De gemeente is nauw betrokken bij het platform en de werkgroepen om de verbinding te houden.

Nieuw collectief preventief aanbod
We realiseren nieuw collectief preventief aanbod. Door voorliggende voorzieningen in te zetten waar mogelijk voorkomen we instroom in de professionele jeugdzorg. Zo proberen we het aantal (onnodige) doorverwijzingen naar zorgboerderijen terug te brengen door de inzet van de Stichting BeWell. Kinderen (van overbelaste ouders) kunnen daar twee zaterdagen per maand leuke activiteiten ondernemen. Ook kinderen die wat extra aandacht vragen, kunnen daar terecht. Verder onderzoeken we de inzet van buurtgezinnen, waarbij vraag- en steungezinnen een duurzame verbintenis met elkaar aangaan. Steungezinnen zetten in op versterking van de eigen kracht van de ouders, kunnen kinderen met regelmaat opvangen en zijn zo thuis nabij mogelijk.