Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.5 Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Armoede neemt af.

  • Bestrijden van kinderarmoede door het aanbieden van het zogenoemde kindpakket. Het streven is om circa 545 voorzieningen te verstrekken, waarbij het mogelijk is dat één kind gebruik maakt van een combinatie van voorzieningen.
  • Uitvoering geven aan het beleidsplan schuldhulpverlening door de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van schulden en vroeg-signalering te vergroten. Zo wordt uitvoering gegeven aan afspraken in het kader van vroeg-signalering van huurschulden met de SWB en deelgenomen aan activiteiten van de coöperatie Financieel Fit Rivierenland.

Ontwikkelingen?

Niet van toepassing.