Begroting 2020

WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIEWET

5.2 Maatschappelijke participatie – Iedereen doet mee

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Voldoende impulsen voor bijstandsgerechtigden om een maatschappelijke bijdrage te leveren.

 • Monitoren van de uitvoering van de Participatiewet door de gemeente Buren met als bijzondere aandachtspunten:
  - verloop aantal bijstandsgerechtigden, in- en uitstroom en aantal lopende re-integratietrajecten;
  - elke bijstandsgerechtigde dient een plan van aanpak te krijgen, waarin de participatiemogelijkheden en benodigde acties zijn benoemd;
  - in samenwerking met Stichting Welzijn Rivierstroom zoeken naar vrijwilligersplekken.
 • Volgen van de aangekondigde wijziging van de Participatiewet per 1 juli 2020 om ondernemers te stimuleren werkloze inwoners (al dan niet met arbeidsbeperking) van werk te voorzien. Het gaat daarbij onder andere om het vereenvoudigen van regelingen voor werkgevers en ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners.
 •  

Deelname aan projecten van het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW - POA Rivierenland) die de route naar werk moeten verkorten. Het ministerie van SZW heeft de arbeidsmarktregio Rivierenland 1 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van 17 concrete projecten. Hierin werken gemeenten (waaronder Neder-Betuwe) samen met VNO-NCW, Greenport, Werkzaak, FNV, onderwijs en UWV in regio Rivierenland.

Participatie statushouders stimuleren.

 • Anticiperen op de komende wetswijziging inburgering door het aanbieden van (taal)ondersteuning aan de huidige groep statushouders. Te denken valt aan duale trajecten werk/inburgering en onderwijs/inburgering.
 • In overleg met Buren en Vluchtelingenwerk actief op zoek gaan naar (vrijwilligers) werk.

Ontwikkelingen?

Landelijk staat het huidige systeem van inburgering ter discussie
Inburgering valt in 2020 nog buiten de sturingsmogelijkheden van gemeenten. Trajecten zijn niet of nauwelijks te combineren met werk. In het regeerakkoord is aangekondigd gemeenten meer sturingsmogelijkheden te bieden door een stelselwijziging. De wijziging van de Wet inburgering staat inmiddels gepland voor 2021. Het systeem van inburgering moet beter aansluiten op het onderwijsstelsel, de arbeidsmarkt en meer ondersteunen bij maatschappelijke participatie. In 2021 komt de regie op inburgering (opnieuw) bij de gemeenten. In 2020 anticipeert de gemeente op deze nieuwe taak. Op dit moment is lastig te overzien welke impact deze stelselwijziging heeft op onze gemeente.