Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Toelichting mutaties in reserves

Toelichting mutaties in reserves

In bestaand beleid gaat de opgenomen mutatie over de onttrekking van de jaarlijkse middelen uit de bestemmingsreserve voor het Van Lodenstein College ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten van de onderbouw van dit college. Voor het jaar 2018 is het vrijvallen zichtbaar van de reserve voor de renovatie van de onderwijshuisvesting.
Daarnaast is onder nieuw beleid opgenomen: de onttrekking van € 32.500 aan de reserve bovenwijkse voorziening voor de aanleg van het skatepark.

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007