Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.6 Onderwijs

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Vormgeven aan lokaal onderwijs- en jeugdbeleid via de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

  • Met het onderwijs en de kinderopvang in het LEA samenwerken aan gezamenlijke thema’s zoals bestrijden van onderwijsachterstanden, passend onderwijs, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en aansluiting van jeugdhulp met onderwijs.

Ontwikkelingen?

Nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer vanuit Versis
Het huidige contract rond het leerlingenvervoer eindigt per 1 augustus 2020. Het college heeft besloten om per die datum aan te sluiten bij het regionaal vervoerssysteem Versis. In het najaar 2019 start een regionale projectgroep leerlingenvervoer met de Europese aanbesteding. Door (autonome) ontwikkelingen in de taxibranche is de verwachting, dat de vervoerskosten
bij een nieuwe aanbesteding  fors stijgen.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
Het IHP geldt voor een periode van vier jaar. Hierbij wordt een uitvoeringsplan opgesteld met een meerjarenraming voor die planperiode. In 2018 heeft de raad voor de uitvoering van een IHP € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld en een bedrag van € 0,9 miljoen voor de aanvraag renovatie van de Hervormde School te Opheusden. Daarbij wordt opgemerkt, dat de huisvesting (renovatie) van de Hervormde School deel uit maakt van het nog uit te voeren haalbaarheidsonderzoek. Of de beschikbaar gestelde bedragen toereikend zijn, kan pas beoordeeld worden wanneer de haalbaarheidsonderzoeken zijn afgerond en er een definitief uitvoeringsplan is opgesteld. De onderzoeken worden opgestart na het besluit over het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'.  U bent inmiddels middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom deze wet.