Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.2 Huisvestingsplan scholen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Adequaat aanbod van onderwijs zo dicht mogelijk bij onze kinderen.

  • Opstellen uitvoeringsplan Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) inclusief een meerjarenraming.
  • Uitwerken duurzaamheids- en gezondheidsmaatregelen schoolgebouwen inclusief mogelijkheden voor financiering en subsidie.
  • Mogelijkheden verkennen voor (integrale) kindcentra.

Ontwikkelingen?

Nader onderzoek is nodig voor het opstellen van een uitvoeringsplan IHP
Een definitief uitvoeringsplan IHP met een investeringsraming voor de komende vier jaar wordt opgesteld, nadat enkele huisvestingsvraagstukken nader onderzocht zijn. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid van huisvestingsscenario’s in Kesteren en Dodewaard en de effecten daarvan op de ruimtebehoefte bij andere basisscholen. Een relevante factor voor het onderzoek is de mogelijke komst van de nieuwe wet 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel in september 2019. U bent inmiddels met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de laatste stand van zaken.