Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.4 Sport en beweeg voorzieningen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Afname Sociaal-economische Gezondheidsverschillen en bevorderen sociale omgang.

  • Uitrollen pilot Vitaal sportpark Dodewaard conform startnotitie.

Langetermijnvisie ontwikkelen met betrekking tot sport en bewegen.

  • Opstellen plan van aanpak langetermijnvisie sport- en beweegvoorzieningen, die inzicht geeft in de grenzen aan de verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van bewegen en sport (accommodaties). Daarbij worden het landelijke sportakkoord en de harmonisatie van de huurtarieven/onderhoudsbijdrage (nieuwe subsidiesystematiek) betrokken.
  • Continueren en uitbreiden van de inzet van buurtsportcoaches.
  • Begeleiding sportclubs bij subsidieaanvragen uit bovenregionale fondsen in samenwerking met de sportkoepel in het kader van Open Sportclub of Vitaal Sportpark.
  • Ondersteuning accommodaties sportclubs door garant te staan voor leningen en door het verstrekken van SVn duurzaamheidsleningen.
  • De rijksoverheid wil sport en bewegen stimuleren door de samenwerking van alle betrokken partijen (lokaal en regionaal) te bevorderen. Ook Neder-Betuwe heeft daartoe een intentieverklaring (voor een lokaal Sportakkoord) getekend.

Sportverenigingen beschikken over voldoende velden, zodat leden kunnen trainen c.q. bewegen en kunnen deelnemen aan de voetbal- en/of korfbalcompetitie

  • Er ligt een uitdaging om op de (middel-)lange termijn te voorzien in de ruimtebehoefte van sportpark De Leede in Kesteren met een of meer extra sportvelden. Een positief element is de betrokkenheid en deelname van de voetbal- en korfbalverenigingen. Planning besluitvorming tweede kwartaal 2020.

Ontwikkelingen?

Herontwikkeling van de huidige ijsbaanaccommodatie in Dodewaard.

  • In 2020 wordt een skateplek gerealiseerd op de locatie van de ijsbaan, waardoor de functies daarvan verder verbreed worden. Sponsors, verenigingen en gemeente leveren hieraan hun bijdrage.