Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

6.7 Voor- en vroegschoolse Educatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Alle peuters hebben toegang tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en zijn voorbereid op het basisonderwijs.

  • Ouders stimuleren om gebruik te maken van het aanbod voorschoolse educatie voor hun kind door informatieverstrekking en advisering vanuit het consultatiebureau en door het organiseren van themagerichte voorlichtingsbijeenkomsten door de kinderopvangaanbieders.
  • Met voorschoolse educatie de ontwikkeling van peuters stimuleren op meerdere gebieden zoals taal,  rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Afspraken maken met de kindercentra en de basisscholen over de resultaten van VVE, overdracht van peuteropvang naar basisschool, doorgaande leerlijnen en ouderbetrokkenheid.

Ontwikkelingen?

Voor- en vroegschoolse educatie
Met een nieuwe verdelingssystematiek van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen (GOAB) en een extra investering in VVE vanuit het Kabinet is de specifieke uitkering voor gemeente Neder-Betuwe per 2019 fors toegenomen. Op 1 januari 2019 is er een nieuwe planperiode voor het achterstandenbeleid gestart, die eindigt op 31 december 2022. Binnen de planperiode mogen de niet bestede bedragen jaarlijks ongelimiteerd meegenomen naar een volgend jaar. Alleen voor het laatste jaar in de planperiode (2022) geldt dat er maximaal 50% van het ontvangen bedrag in dat jaar doorgeschoven mag worden naar de nieuwe planperiode in 2023. Een aantal wettelijke eisen, zoals het uitbreiden van het VVE aanbod en de inzet van HBO geschoold personeel, worden pas in 2020 en respectievelijk 2022 van kracht. Om die reden zal het restant van een niet volledig bestede uitkering in een bepaald jaar als zogenaamde derdengelden gereserveerd worden om de extra kosten voor nieuwe eisen in de jaren erna op te kunnen vangen.

Definitieve beschikking onderwijsachterstandsmiddelen
Op 15 juli 2019 werd bekend dat de GOAB-uitkeringen aangepast worden vanwege een technische aanpassing in de berekening van de indicator door het CBS. Dit heeft gevolgen voor de GOAB-uitkering voor een deel van de gemeenten, waaronder ook Neder-Betuwe. De uitkering wordt naar beneden bijgesteld. De definitieve beschikking volgt in september 2019.