Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Naam Indicator:

 Eenheid:

 Bron:

2014

2015

2016

2017

2018

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jaar

Ingrado

Neder-Betuwe

5,66

0,45

4,06

2,49

n.b.

Landelijk

2,82

2,34

1,81

1,82

n.b.

Toelichting: Het hoge percentage wordt veroorzaakt door het feit, dat de scholen te laat (na 1 oktober) de in-/uitschrijvingen doorgeven. Uit onderzoek door het Regionaal Leerplichtbureau blijkt dat het slechts om een enkeling gaat die niet ingeschreven staat.

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jaar

Ingrado

Neder-Betuwe

26,25

23,16

19,86

11,75

n.b.

Landelijk

31,32

28,65

26,55

26,58

n.b.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

Neder-Betuwe

1,7%

1,2%

1,3%

n.b.

n.b.

Landelijk

1,7%

1,7%

1,9%

n.b.

n.b.

Niet sporters

% van de totale bevolking van 19 jaar en ouder

RIVM

Neder-Betuwe

63,0%

n.b

n.b.

Landelijk

48,7%

n.b.

n.b.

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007