Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Algemeen

 • Raadsvisie 2030 (raadsbesluit 9 mei 2019)
 • Coalitieprogramma 2018 – 2022:  ‘Samen bouwen aan ruimte voor de samenleving’ (26 april 2018)
 • Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
 • Beleidsnota Welzijn in Neder-Betuwe (raadsbesluit 9 maart 2017) en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan (collegebesluit 28 november 2017)
 • Algemene subsidieverordening Welzijn (raadsbesluit 10 december 2015; laatste wijziging 9 mei 2019) en de bijbehorende beleidsregels (collegebesluit 15 december 2015)
 • Beleidsplan Wmo/Jeugd 2017-2020 'Verder met Wmo en Jeugd in Neder-Betuwe' (raadsbesluit 6 juli 2017) en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan (collegebesluit 28 november 2017)
 • Strategische visie accommodatiebeleid (2010) en Uitvoeringsplan accommodatiebeleid 2014-2018 (18 september 2014)

Onderwijs/leesbevordering

 • Verordening Voorziening huisvesting onderwijs (raadsbesluit 10 december 2015)  
 • Verordening leerlingenvervoer (raadsbesluit 17 september 2015 en beleidsregels leerlingenvervoer collegebesluit 31 mei 2016)
 • Subsidieregeling Kindgebonden financiering voorschoolse educatie Neder-Betuwe 2017 (raadsbesluit 8 december 2016; actualisatie: planning vierde kwartaal 2019)
 • Beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang Neder-Betuwe 2018 (collegebesluit 20 november 2018)
 • Integraal Huisvestingsplan onderwijs (raadsbesluit 9 mei 2019)
 • Convenant bibliotheekwerk Rivierenland 2019 -2022 (raadsbesluit 9 maart 2018)
 • Subsidieverordening Basisbibliotheek Neder-Betuwe 2007 (raadsbesluit 2007)
 • Statuten 'Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs' (2018)
 • Dienstverlening overeenkomst Regionaal Leerplichtbureau (collegebesluit 10 april 2018)
 • Beleidsplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2019-2022 (collegebesluit 29 januari 2019)

Sport

 • Project combinatiefuncties/buurtsportcoaches (raadsbesluit 8 november 2012) / uitvoeringskader buurtsportcoaches/cultuurcoaches (collegebesluit 26 januari 2016)
 • Beheerplan onderhoud sportvelden 2016-2025 (raadsbesluit 3/4 juli 2019)
 • Sport en Beweeg visie (raadsbesluit 3/4 juli 2019)
Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007