Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Wat mag het kosten?

Programma 6:

Onderwijs, Sport en Welzijn

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

4.682

5.392

5.294

5.314

5.289

5.289

Baten

-863

-1.405

-1.382

-1.382

-1.382

-1.382

Geraamd resultaat bestaand beleid

3.819

3.987

3.912

3.932

3.907

3.907

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

77

5

5

4

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

77

5

5

4

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

-15

-15

-15

-15

Baten

Nieuw beleid na kadernota

-15

-15

-15

-15

Geraamd resultaat nieuw beleid

62

-10

-10

-10

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

3.819

3.987

3.974

3.921

3.896

3.896

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007