Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Effect alle taakvelden

  • Actualisatie urencalculaties en kostendekking leges een structureel voordeel van € 15.000

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen al de programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect van deze twee onderwerpen op programma 6 Onderwijs, Sport en Welzijn bedraagt structureel een voordeel van € 15.000.

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007