Begroting 2020

ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN

Mutaties in reserves

Programma 6:

Onderwijs, Sport en Welzijn

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

Baten

-360

-187

-196

-196

-196

-196

Geraamd resultaat bestaand beleid

-360

-187

-196

-196

-196

-196

Nieuw Beleid

Lasten

Baten

-33

Geraamd resultaat nieuw beleid

-33

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

-360

-187

-228

-196

-196

-196

Lasten € 5.367.166
Baten € -1.382.160
Saldo € 3.985.007