Begroting 2020

ECONOMIE

Toelichting mutaties in reserves

Toelichting mutaties in reserves

De zichtbare mutatie in reserves is de storting in de reserve voor het Laanboomhuis, die heeft plaatsgevonden bij de jaarstukken 2018.

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515