Begroting 2020

ECONOMIE

Actuele kaderstellende beleidsnota's

Actuele kaderstellende beleidsnota's

 • Businessplan voor de Bedrijfsomgeving Panhuis Kesteren (oktober 2013)
 • Neder-Betuws Verkeer en Vervoerplan (NBVVP, maart 2018)
 • Masterplan Centrum Kesteren (december 2011)
 • Toeristische en recreatieve visie op regio Rivierenland 2012-2015 ‘Versterken en Uitbouwen’ (september 2012)
 • Visie op recreatie en toerisme gemeente Neder-Betuwe ‘Natuurlijk in Neder-Betuwe’ (mei 2013)
 • Regionale detailhandelsvisie (maart 2014)
 • Detailhandelsstructuurvisie Gemeente Neder-Betuwe (2016)
 • Structuurvisie 2018
 • Kadernota Basismobiliteit (2015)
 • Intergemeentelijke Strategische Visie voor de Laanboomteelt (2015)
 • Ambitiedocument regio Rivierenland 2016-2020 (2016)
 • Regionale Ruimtelijk-Strategische Visie (RSV; 2019)
 • Regionaal Programma Bedrijventerreinen (2016-2020)
 • Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland (2016)
 • Lokaal Investeringsfonds (LIF; 2019)
 • Structuurvisie ABC Opheusden
 • Nota Parkeernormen (actualisatie 2017)
 • Wegenbeheerplan 2018-2021
Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515