Begroting 2020

ECONOMIE

4.1 Goed Ondernemersklimaat

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Plaatsing van Neder-Betuwe in de bovenste helft van de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten.

  • Opstellen van een plan van aanpak voor verdere verbetering van de ondernemersdienstverlening / het ondernemersklimaat;

Op basis van de resultaten uit de ondernemersenquête 2018 (0-meting), de discussieavond tussen OVNB-ondernemers en leden van het college en de raad (van 20 maart 2019) en de ervaringen van het Bedrijvenloket is een Plan van Aanpak opgesteld met verbeter- en actiepunten voor het versterken van de ondernemersdienstverlening.

  • Uitvoeren van de diverse actiepunten uit het plan van aanpak in afstemming met het bestuur van ondernemersplatform OVNB;

In 2020 gaan wij in afstemming met het bestuur van ondernemersplatform OVNB de diverse actiepunten uitvoeren.

  • Aanmelden voor deelname aan de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente in Nederland 2019/2020;

In 2019/2020 melden wij gemeente Neder-Betuwe aan voor de verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Daarbij worden naast de vragenlijst van MKB Nederland aanvullende vragen voor onze gemeente toegevoegd aan de standaard vragenlijst. De aanmelding start in de eerste helft van 2020.

  • Wij werken aan doorontwikkeling van de in 2019 gestarte meerjarige subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds ter stimulering van de economie.

We stimuleren en helpen ondernemers als zij dit wensen bij subsidieaanvragen voor lokale en regionale stimuleringsfondsen (LIF en RIF). Wij informeren (groepen van) ondernemers proactief over de mogelijkheden voor het indienen van aanvragen bij het Lokaal en Regionaal Investeringsfonds en helpen hen waar gewenst bij het indienen van de aanvragen.

  • Ondersteunen van (startende) ondernemers;

(Startende) ondernemers kunnen met hun vragen terecht bij het Bedrijvenloket Neder-Betuwe. Eerder was er ook sprake van een ondernemersspreekuur. Hiervan is weinig gebruik gemaakt. Starters worden doorverwezen naar organisaties en programma’s, die hen ondersteuning bieden (KvK, partners ondernemersspreekuur Neder-Betuwe, programma voor Gelderse starters www.startversneller.nl )

  • Opstellen van een jaarlijkse Economische Rapportage en frequente berichtgeving over ontwikkelingen binnen het economische (beleids-)terrein.

Ontwikkelingen?

In regionaal verband en in samenwerking met de provincie Gelderland wordt gewerkt aan een herziening van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB 2016-2020). Dit RPB gaat over de planning van nieuwe werklocaties in de regio, waarbij we uitgaan van aanbod, waar (markt)vraag  naar is. Meer en meer komt de focus ook te liggen op behoud, beheer en invulling van het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen.   
Het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland zal het herziene RPB ter vaststelling aanbieden aan de Colleges van burgemeester en Wethouders.