Begroting 2020

ECONOMIE

4.2 Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het zo goed mogelijk benutten van het landschappelijk schoon van Neder-Betuwe

 • Voortzetten van de jaarlijkse financiële steun aan het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) en jaarlijks nabespreken op basis van gemaakte prestatieafspraken.
 • Voor het aantrekken van meer recreanten wordt in samenwerking met het RBT en het Platform Recreatie & Toerisme gewerkt aan:
 • Streven naar het aanbieden van een kwalitatief en onderscheidend aanbod aan routes voor zowel fietsers als wandelaars. In 2019 is een nieuwe route ontwikkeld: de Laanbomenroute Betuwe. Hierin zijn sectoren zoals de Agribusiness en Recreatie & Toerisme met elkaar verbonden. De route is uitgewerkt samen met de gemeenten Buren en Overbetuwe en met ondernemers uit de laanboomsector, de recreatie en de horeca. In 2020 is de ambitie om het aantal informatieborden bij deze route uit te breiden.
 • Promotie & marketing van onze wandel- en fietsroutes door RBT Rivierenland met subsidie vanuit het provinciale programma Sterke Gelderse Routes.
 • Promotie & marketing in samenwerking met ondernemers door Neder-Betuwe pagina’s en advertenties in de jaarlijkse uitgave RVRNLND Magazine (oplage 77.000 exemplaren)
 • Uitvoeren van acties uit de lokale visie Recreatie en Toerisme.
 • Stimuleren en helpen van ondernemers bij nieuwe initiatieven, die bijdragen aan een betere kwaliteit en meer recreatieaanbod.
 • Planontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten en het daarbij zo goed mogelijk benutten van kansen voor versterking van de gebruikswaarde van het gebied.

Wij geven met de samenwerkingspartners Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland uitvoering aan de publieke ontwikkeling van het gebied Veerhaven Ochten. Dit doen we in samenhang met de opgaven van deze partners in de periode tot en met 2023. Dan wordt ingezet op het aantrekken van marktpartijen voor de private gebiedsontwikkeling van o.a. het Toeristisch Overstap Punt, Bezoekersinformatiecentrum en extensieve dag- en verblijfsrecreatie.

 • Faciliteren en starten van initiatieven en projecten uit het Landschaps Ontwikkelingsplan (LOP);
 • Inzetten op een aaneengesloten netwerk van klompenpaden;

Naast de ontwikkeling van het klompenpad Opheusden worden ook klompenpaden in Dodewaard, Ochten en IJzendoorn uitgevoerd. De realisatie hiervan wordt in samenhang gebracht met de dijkversterking van de Waalbandijk en de ontwikkelingen bij de Veerhaven Ochten en van Dekker in de Willemspolder en Gouverneurspolder. Doel is te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling en het genoemde netwerk van klompenpaden.

 • Ondersteunen Uit@waarde bij de doorontwikkeling van het bestaande regionale fietsroutenetwerk.

In regionaal verband wordt Uit@waarde verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppunten netwerk. Hiertoe is voor onze gemeente een overeenkomst afgesloten voor tien jaar (2019 - 2029).

Ontwikkelingen?

In 2020 zal er gestart worden met het proces om te komen tot een nieuw ambitiedocument voor de periode 2021 – 2024 voor Regio Rivierenland. De campagne Gelderse Streken ter promotie van toeristisch Gelderland zal in 2020 vernieuwd worden waarbij er naast het provinciale deel ook een regionale campagne voor het Rivierengebied zal komen. Uit@rwaarde is voornemens om vanaf 2020 het huidige keuze wandelnetwerk om te bouwen tot een hybride wandelnetwerk. Dat betekent dat er tussen de wandelroutes knooppunten komen zodat de wandelaar zelf routes aan elkaar kan knopen maar ook dat het makkelijker wordt om bv. Thema wandelroutes te ontwikkelen.
Vanaf 2020 zal er meer aandacht komen voor de Betuwe door middel van promotie van het streekproduct met o.a. de inzet van een foodtrailer door RBT Rivierenland.