Begroting 2020

ECONOMIE

4.3 Winkelconcentraties

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Actief verbeteren van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de kernen

  • Uitvoering geven aan de winkelconcentratieplannen in Ochten, Kesteren, Opheusden en Dodewaard, zoals beschreven in de Detailhandelsstructuurvisie. We doen dit vanuit een faciliterende en regisserende rol;
  • Het college heeft aangegeven, dat de prioriteit ligt bij de kernen Ochten en Kesteren. Hieraan geven wij voorrang. Dodewaard is bijna helemaal uitgevoerd met de komst van de Action en de al opnieuw ingerichte openbare ruimte.
  • Uitvoering geven aan de herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren 2e fase. De uitvoering is gestart in de tweede helft van 2019;
  • Afronden van de planvorming rond de ontwikkeling van het centrumplan in Ochten en starten met de uitvoering;
  • Verdere integrale uitwerking van de planvorming rond het centrumplan Opheusden.

Ontwikkelingen?

In de winkelkern Kesteren wordt momenteel geïnvesteerd in de herinrichting van de Openbare ruimte. Aanvullend daarop vinden gesprekken plaats met vastgoedeigenaren en investeerders om aan het zuiden van de Hoofdstraat tot vastgoedontwikkeling te komen waarmee een kwaliteitsverbetering voor de winkelkern wordt bereikt.
Ook in de winkelkern Ochten worden voorbereidingen getroffen om nieuwe vastgoedontwikkelingen te kunnen faciliteren. Er wordt ingezet op een integrale samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partners welke allen een bijdrage gaan leveren aan de kwaliteitsverbetering van winkelkern Ochten.