Begroting 2020

ECONOMIE

4.4 Glasvezelverbindingen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Stappen naar een 100% dekkend glasvezelnetwerk

  • In regionaal verband mogelijk maken en stimuleren van de aanleg van een breedbandnetwerk in het buitengebied;
  • De ambities zijn te komen tot een 100% dekkend breedbandnetwerk, een open netwerk dat toekomstbestendig is en waarbij geen buitengebied-toeslag wordt berekend.
  • Wij werken in regionaal verband mee aan het proces en de afstemming met Regio Rivierenland en de overige samenwerkende gemeenten.
  • Binnen de kaders van de eerder uitgezette Europese aanbesteding zal met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding een opdracht voor ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer (van de zogenaamde witte adressen) worden gegund aan een marktpartij.
  • Een op te richten Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) zal opdrachtgever worden voor de externe partij en eigenaar van het breedbandnetwerk voor de zogenaamde witte adressen.
  • Het UBR zal een lening afsluiten voor het aanleggen van het breedbandnetwerk, waarbij iedere gemeente garant staat voor het eigen aandeel in de lening. De lening kan worden afgesloten, nadat de onderhandse aanbestedingsprocedure met de externe partij is afgerond. Het afsluiten van de lening en garantstelling staan gepland, nadat het resultaat van de onderhandse aanbesteding bekend is.
  • Aan de gemeenteraden van de zeven samenwerkende gemeenten wordt (wanneer de exacte bedragen vanuit de aanbestedingsprocedure bekend zijn) gevraagd naar verhouding van het aantal adressen akkoord te gaan met een garantstelling voor de lening bij een bank.

Ontwikkelingen?

Het inrichten van een nieuwe GR Breedbandnetwerk Rivierenland.

De op te richten Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland wordt zoals gesteld opdrachtgever voor de externe partij en eigenaar van het breedbandnetwerk.
De ambitie van Regio Rivierenland is om vóór 2020 te starten met de aanleg van dit 100% dekkende breedbandnetwerk. Op 10 april 2018 is de Europese Commissie akkoord gegaan met het door Regio Rivierenland ingediende overheidsmodel, waarbij Regio Rivierenland de realisatie van een breedbandnetwerk voor de ‘enkel-kopergebieden’ in de regio mag uitvoeren. Het gaat om circa 12.000 adressen regionaal en circa 1.900 in de gemeente Neder-Betuwe. Gebleken is dat de aanleg van een breedbandnetwerk het beste bereikt kan worden door een gemeenschappelijke regeling (GR) op te zetten. Hiermee wordt een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (UBR) opgericht om een passief breedbandnetwerk te laten ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Het UBR kan namens de deelnemende gemeenten opdrachtgever worden.

De Europese aanbestedingsprocedure (2018/2019) heeft geen inschrijvers/marktpartijen opgeleverd. De opdracht kan nu gegund worden door het uitvoeren van een onderhandse aanbesteding binnen de kaders van de eerder uitgezette Europese aanbesteding.