Begroting 2020

ECONOMIE

Mutaties in reserves

Programma 4:

Economie

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bestaand Beleid

Lasten

52

Baten

Geraamd resultaat bestaand beleid

52

Nieuw Beleid

Lasten

Baten

Geraamd resultaat nieuw beleid

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

52

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515