Begroting 2020

ECONOMIE

Industrieschap Medel

Welke beleidsdoelstellingen gaat de verbonden partij voor ons bereiken en wat gaat de verbonden partij hiervoor doen?

Het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein.

  • Het uitgeven van bouwrijpe kavels op het bovenregionale bedrijventerrein;
  • Participeren in en bijdragen aan de Logistieke Hotspot Rivierenland.

Ontwikkelingen?

Voor Medel Afronding wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij enkele overzichtelijke planaanpassingen doorgevoerd worden om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot stikstofdepositie. Ook de bestemmingsplannen Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein en hogere grenswaarden voor woningen in de omgeving van het bedrijventerrein, zullen opnieuw moeten worden opgesteld. De nieuwe bestemmingsplannen zullen in procedure worden gebracht. Vaststelling is voorzien in maart 2020. Tevens dient dan opnieuw rekening te worden gehouden met een beroepsprocedure, waarbij de Raad van State in het najaar van 2020 uitspraak zou kunnen doen. Uitgaande van een voortvarend verloop van het proces en een positieve uitkomst van eventuele beroepsprocedures is er sprake van een onherroepelijk bestemmingsplan eind 2020.