Begroting 2020

ECONOMIE

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

Nieuw beleid/ontwikkelingen na kadernota

  Effect alle taakvelden

  • Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges structureel een nadeel van € 104.000.

In het kader van het jaarlijks samenstellen van de urencalculaties en het bepalen van de kostendekking van de leges is de beschikbare ambtelijke capaciteit op een juiste wijze toegeschreven naar de betreffende taakvelden. Dit is gebaseerd op de meest recente rijksnotities in het kader van de BBV. Het gevolg is dat binnen alle programma’s een verschuiving in ambtelijke uren heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is de kostendekking van de leges geactualiseerd, wat heeft geresulteerd in een actualisatie van de legesopbrengsten en bijkomende kosten. Het effect op programma 4 Economie van deze twee onderwerpen bedraagt structureel een nadeel van € 104.000.

  • Overige kleine verschillen (nadeel van € 22.000 voor 2022 en 2023)
Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515