Begroting 2020

ECONOMIE

Investeringen

Programma 4: Economie

Beschikbaar gestelde investering (lopend/toekomstig)

Startjaar

Investeringsbedragen

Beschikbaar te stellen investering (nieuw)

x € 1000

Lopend

Herstructurering Bedrijventerrein Panhuis

2014

1.228

Totaal investeringsbedragen

1.228

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515