Begroting 2020

ECONOMIE

Wat mag het kosten?

Programma 4:

Economie

rekening

begroting

begroting

Meerjarenraming

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Lasten

5.572

7.002

2.064

3.141

1.936

1.936

Baten

-5.162

-6.073

-1.702

-2.779

-1.596

-1.596

Geraamd resultaat bestaand beleid

410

930

362

362

340

340

Nieuw Beleid

Nieuw beleid conform kadernota

Lasten

50

Baten

Nieuw beleid conform kadernota

50

Nieuw beleid na kadernota

Lasten

2.171

-388

-607

-607

Baten

-2.067

492

733

733

Nieuw beleid na kadernota

104

104

126

126

Geraamd resultaat nieuw beleid

154

104

126

126

Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid

410

930

517

466

466

466

Lasten € 4.304.948
Baten € -3.768.433
Saldo € 536.515